__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | U-VideOo |
__________________________________________________________________________________

Friday, June 29, 2007

011 - Uthman El-Muhamady MENGHINA IMAM AS-SYAFIE, MENIPU UMMAH & TIDAK AMANAH

Uthman El-Muhamady MENGHINA IMAM AS-SYAFIE, MENIPU UMMAH & TIDAK AMANAH

Daripada Blog:
http://bahaya-syirik.blogspot.com

Uthman El-Muhammady sangat mempertahankan, memperjuangkan dan membela yasinan dan tahlilan (termasuk kenduri arwah mengirim pahala untuk si Mati) yang dinasabkan kepada mazhab Syafieyah, kenyataan ini tidak dapat dinafikan kerana terpampang di muka akhbar Mingguan keluaran Ahad 27 November 2005.

Dalam hal yang dinyatakan oleh Uthman El-Muhammady, sebenarnya beliau bukan memerangi Wahhabi kerana dia tidak tahu siapa Wahhabi, tetapi sebenarnya beliau telah menghina dan menolak fatwa Imam Syafie kerana dia juga tidak kenal siapa Imam Syafie. Akibatnya dia menipu ummah, kerana jika dia mampu menyelidiki kitab-kitab besar para ulama ulung as-Syafieyah, pasti dia akan temui banyak fatwa-fatwa Imam Syafie dan para ulama besar Syafieyah mengharamkan dan membid’ahkan kenduri arwah, tahlilan, yasinan, mengirim pahala bacaan al-Quran kepada si Mati. Termasuklah jamuan di rumah si Mati pada hari kematian, dihari kedua, ketiga, ketujuh, keempat puluh, keseratus, setahun dan lebih dari itu.

Rujuklah ke dalam kitab I’anatu at-Talibin juz 2. hlm. 146, tercatit: Imam Syafie berfatwa:
ويكره اتخاذ الطعام فى اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام الى القبر فى المواسم.
“Dan dilarang menyediakan makanan pada hari pertama kematian, hari ketiga dan seterusnnya sesudah seminggu. Dilarang juga membawa makanan ke kuburan”.

Menurutnya lagi:

Haram mengadakan kenduri arwah, menikmati hidangan di rumah si Mati, terutama jika si Mati termasuk keluarga yang miskin, menanggung beban hutang, meninggalkan anak-anak yatim yang masih kecil dan waris si Mati mempunyai tanggungan perbelanjaan yang besar dan ramai. Tentunya tidak dipertikaikan bahawa makan harta anak-anak yatim hukumnya haram.

Di dalam kitab I’anatu at-Talibin jld. 2. hlm. 146 dan di halaman 147: Imam Syafie berfatwa:

وقال ايضا : ويكره الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع فىاسرور وهي بدعة.
“Dibenci bertetamu dengan persiapan makanan yang disediakan oleh ahli si Mati kerana ia adalah sesuatu yang keji dan ia adalah bid’ah”.

Dan fatwanya lagi:

ومن البدع المنكرة المكرو فعلها ما يفعلها الناس من الوحشة والجمع والأربعين بل كل ذلك حرام
“Antara bid’ah yang mungkar ialah kebiasaan orang yang melahirkan rasa kesedihannya sambil berkumpul beramai-ramai melalui upacara (kenduri arwah) dihari keempat puluh (empat pulu harinya) pada hal semuanya ini adalah haram”.

Para Ulama Besar As-Syafieyah Semuanya Mengharamkan Tahlilan, Yasinan & Kenduri Arwah

Berkumpul-kumpul di rumah si Mati, sama ada kerana kenduri arwah, tahlilan dan yasinan, sama ada dihari pertama kematian, dihari ketiga, ketujuh, keempat puluh, keseratus, setahun dan dihari-hari seterusnya adalah perbuatan haram dan bid’ah menurut fatwa Imam Syafie dan para ulama besar Syafieyah. Akan diutarakan satu persatu nama-nama ulama besar yang bermazhab as-Syafie di dalam tulisan ini yang mengharamkan perbuatan tersebut yang dianggap sebagai bid’ah yang mungkar. Antara para ulama tersebut ialah:

(1). Imam Asy-Syairaziy As-Syafie, beliau berkata: “Dibenci berkumpul (di rumah si Mati) dengan alasan untuk takziyah, kerana itu adalah mengada-adakan yang baru, sedangkan mengada-adakan yang baru itu adalah bid’ah”. Lihat: Al-Majmu Syarah Muhazzab, hlm. 305-306.

(2). Al-Allamah Ahmad Zaini bin Dahlan menukil: “Tidak diragukan lagi bahawa mencegah manusia dari perbuatan bid’ah yang mungkar demi untuk menghidupkan sunnah dan mematikan bid’ah, membuka banyak pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan, (jika dibiarkan bid’ah) setiap akan terdedah kepada kemungkaran sehingga memaksa diri mereka melakukan perkara yang haram”. Lihat: I’anatu at-Talibin juz 2. hlm. 145-146

Kenduri arwah, tahlilan dan yasinan bukan sahaja diharamkan di rumah-rumah, masjid-masjid, surau-surau atau dimanapun sehinggalah di perkuburan, termasuk hari khaul adalah diharam dan dibid’ahkan oleh Imam Syafie:

Berkata Imam Syafie: “Apa yang diamalkan oleh manusia dengan berkumpul dirumah keluarga si Mati dan menyediakan makanan adalah termasuk perbuatan bid’ah yang mungkar”. Lihat: I’anatu at-Talibin juz 2 hlm. 145.

Di dalam kitab fikh Hasiyahtul Qulyubi juz. 1 hlm. 353 atau di kitab Hasiyatani Qulyubi –Umairah. juz. 1 hlm. 414:

(3). Imam ar-Ramli rahimahullah (ulama besar bermazhab Syafie) berfatwa: “Antara perbuatan bid’ah yang mungkar dikerjakan ialah sebagaimana dijelaskan di dalam “Ar-Raudah” 2/145, iaitu mengerjakan amalan yang disebut “kaffarah”, menghidangkan makanan agar dapat berkumpul di rumah si Mati, sama ada sebelum atau sesudah kematian, termasuklah bid’ah yang mungkar penyembelihan untuk si Mati, malah yang demikian itu semuanya haram terutama sekiranya dari harta yang masih dipersengketakan walau sudah ditinggalkan oleh si Mati atau harta yang masih dalam hutang atau seumpamanya”.

Di dalam kitab Al-Fiqh ‘Alal Mazhabil ‘Arb’ah jld.1 hlm. 539 dijelaskan tentang haramnya kenduri arwah: “Termasuk bid’ah yang dibenci ialah apa yang menjadi amalan orang sekarang, iaitu menyembelih beberapa sembelihan ketika si Mati telah keluar dari rumah. Ada yang melakukan sehingga kekuburan atau menyediakan makanan kepada sesiapa yang datang berkumpul untuk takziyah”.

(4). Imam Nawawi, , Imam Ibn Kathir, Imam ar-Ramli mereka menukil fatwa Imam as-Syafie: "Dan aku telah memakruhkan (mengharamkan) makan, iaitu berkumpul di rumah (si Mati) walaupun bukan untuk tangisan (ratapan)".

(5). Imam Ibn Hajar al-Asqalani: "Adapun menyediakan makanan oleh keluarga si Mati dan berkumpul beramai-ramai di rumah (si Mati) tersebut maka itu adalah bid'ah bukan sunnah". Dan lagi "Apa yang telah menjadi kebiasaan manusia menjemput orang dan menyediakan hidangan makanan oleh keluarga si Mati adalah bid’ah yang dibenci, termasuklah dalam hal ini berkumpul beramai-ramai di rumah keluarga si Mati kerana terdapat hadis sahih dari Jarir bin Abdullah berkata: Kami menganggap berkumpul beramai-ramai (berkenduri arwah) di rumah si Mati dan menyiapkan makanan sebagai ratapan". H/R Ahmad 2/204 dan Ibn Majah 1612 dengan sanad yang sahih dari jalan Ismail bin Abi Khalid dari Qais bin Abi Hazim. Lihat: I’anatu at-Talibin juz. 2 hlm. 146

Dalam hadis di atas ada kalimah “Kami menganggap/memandang”, ini menunjukkan ijmaknya para sahabat, maka ijmak sahabat adalah hujjah qati’ah (pemutus) yang tidak boleh ditolak. Maka bagaimana Uthman Muhammdy mengatakan amalan kenduri arwah berkumpul di rumah si Mati itu sunnah? Sedangkan nyata ia adalah bid’ah.

Uthman El-Muhammady mempertahankan amalan berkumpul di rumah si Mati atau dimana sahaja untuk yasinan, tahlilan dan kenduri arwah (dengan niat menghadiahkan pahala bacaan kepada orang mati) kerana beralasan dengan hadis yang mungkar, iaitu hadis: “Barangsiapa yang menziarahi kubur orang tuanya atau salah seorang dari keduanya pada hari Jumaat, kemudian membacakan surah Yasin, maka akan diampunkan dosanya". Hadis ini batil, palsu dan tidak ada asal usulnya. Dalam sanadnya ada si 'Amar pemalsu hadis, banyak meriwayatkan hadis batil. Daraqutni berkata: "Amar adalah seorang pemalsu hadis". Lihat: Kitab Al-Maudu’at, Juz 3 hlm. 239. Lihat: I’anatu at-Talibin. Juz 2. Hlm. 146.

(6). Imam Muzani yang sezaman dengan Imam Syafie mengharamkan menghadiahkan pahala bacaan kepada si Mati (sama ada cara yasinan, tahlilan atau kenduri arwah), beliau berkata: "Rasulullah s.a.w telah memberi tahu sebagaimana Allah memberi tahu: Bahawa dosa tiap-tiap orang adalah buat kecelakaan dirinya sendiri sebagaimana amalannya itu buat kebaikan dirinya sendiri bukan untuk kecelakaan orang lain".

Di jelaskan oleh Ibn Taimiyah: “Bukan menjadi suatu kebiasaan bagi para Salaf as-Soleh apabila mereka mengerjakan solat-solat sunnah, berpuasa, haji dan membaca al-Quran lalu pahalanya dihadiahkan kepada si Mati” Lihat kitab Ali Abdul al-Kafi as-Subki “Takmilatul Majmu”. Syarah Muhazzab jld. 10 hlm. 417. Imam an-Nawawi juga berkata: “Adapun bacaan al-Quran, yang masyhur dikalangan mazhab Syafie tidak sampai pahala bacaan yang dikirim kepada si Mati”. Lihat: Al-Khazin al-Jaml. juz. 4 hlm. 236 dan “Syarah Muslim” juz 1 hlm. 90.

(7). As-Subki ulama besar Syafieyah berfatwa: “Pembacaan al-Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada si Mati, membayar solatnya dan sebagainya, maka menurut Imam Syafie dan jumhur ulama Syafie adalah tidak sampai kepada si Mati. Penjelasan seperti ini telah diulang-ulang (oleh Imam an-Nawawi) dalam kitab syarah Muslim”. Dan lihat: Takmilatul al-Majmu’ – Syarah al-Muhazzab di dalam kitab juz 10 hlm. 426

(8). Al-Haitami menjelaskan: “Mayat tidak boleh dibacakan al-Quran sebagaimana keterangan yang ditetapkan oleh orang-orang terdahulu, bacaan al-Quran pahalanya tidak sampai kepada si Mati, lantaran pahala bacaan hanya untuk si Pembaca. Pahala amalan tidak boleh dipindah-pindahkan dari si Pembuat berdasarkan firman Allah Ta’ala: Dan manusia tidak memperolehi pahala kecuali dari amalan yang dikerjakannya sendiri”. Lihat: Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah (dalam penjelasan perkara ini)

(9). Imam Syaukani (ulama tafsir) berkata: Seseorang tidak akan mendapat melainkan atas usahanya sendiri. Lafaz dalam ayat ini termasuk umum yang mukhasas, oleh itu tidak tepat kalau ada yang berkata bahawa ayat ini telah dimansuhkan dalam urusan ini, kerana yang khas tidak boleh memansuhkan lafaz umum, tetapi hanya sebagai takhsisnya sahaja. Maka apabila ada dalil lain yang boleh menentukan bahawa seseorang memperolehi manfaat dari amal orang lain, maka dalil itu sebagai takhsisnya bukan sebagai nasikh serperti ayat yang terdapat di surah ath-Thur: (Kami akan hubungkan dengan mereka itu anak cucu mereka)”.

Membaca al-Fatihah, Surah al- Ikhlas, al-Falaq, an-Nas,Yasin dan beberapa ayat lain secara beramai-ramai bertentangan dengan nas al-Quran, hadis-hadis sahih dan athar para sahabat. Firman Allah: “Apabila dibacakan al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat”. AL-A’RAF, 7:204.

Al-Quran bukan untuk dibacakan kepada si Mati, kerana orang mati tidak mampu mendengar perintah al-Quran, firman Allah: “Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang mati itu mendengar”. AN-NAML, 27:80.

“Tdak sama orang yang hidup dan orang yang mati, sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendakiNya dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang dalam kubur mendengar”.

Apabila seseorang mati, terputus dengan dunia kecuali tiga perkara, sebagaimana hadis: "Apabila mati seseorang insan, putuslah semua amalannya kecuali tiga perkara: Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakannya." H/R Muslim.

Ibn Abbar berkata: Seorang lelaki datang kepada Nabi s.a.w bertanya: Ya Rasulullah! Ibuku telah meninggal sedangkan dia masih berhutang puasa sebulan belum dibayar, apakah boleh aku membayarnya untuk ibuku? Baginda menjawab: Andaikata ibumu menanggung hutang apakah engkau yang membayarnya? Beliau menjawab: Ya! Maka baginda bersabda: Hutang kepada Allah lebih patut dibayarnya”.

“Dari ‘Aisyah berkata: Bahawasanya seorang lelaki datang kepada Nabi s.a.w dan berkata: Wahai Rasulullah! Ibuku telah mati mendadak, sehingga dia tidak berkesempatan untuk berwasiat dan saya rasa andaikan ia mendapat kesempatan berkata tentu dia berwasiat. Adakah ia mendapat pahala jika aku bersedekah untuknya? Baginda menjawab: Ya!”.

Ibn Abbas berkata: Seorang perempuan Juhainah datang kepada Nabi s.a.w bertanya: Ibuku nazar akan mengerjakan haji, tetapi dia meninggal sebelum menunaikan nazarnya, boleh aku menghajikannya? Baginda menjawab: Ya, hajikan untuknya! Bagaimana sekiranya ibumu menanggung hutang, apakah engkau yang membayarnya? Bayarlah hak Allah, kepada Allah lebih layak orang membayarnya".

Ibnu Abbas berkata: Seorang lelaki menemui Nabi Muhammad s.a.w lalu bertanya: Ayahku telah meninggal dan belum mengerjakan haji, apakah boleh aku menghajikannya? Baginda menjawab: Bagaimana jika ayahmu meninggalkan hutang, apakah kamu yang membayarnya? Jawabnya: Ya! Baginda bersabda: Maka hajikanlah untuk ayahmu".

Ibn Abbas berkata: Ibu Sa'ad bin 'Ubadah meninggal sedang Sa'ad tidak ada. Lalu Sa'ad berkata: Wahai Rasulullah! Ibuku meninggal diwaktu aku tidak ada di rumah, apakah kiranya berguna baginya jika aku bersedekah? Baginda menjawab: Ya!. Berkata Sa'ad: Saya persaksikan kepadamu bahawa kebun kurma yang berbuah itu sebagai sedekah untuknya".

Dari Ibn Abbas: Seorang wanita suku Khasy'am menemui Nabi Muhammad lalu bertanya: Ya Rasulullah! Kewajipan Allah atas hambaNya berhaji telah menimpakan ayahku yang sangat tua sehingga tidak dapat berkenderaan, apakah boleh aku menghajikannya? Baginda menjawab: Ya boleh! Dan pertanyaan ini terjadi ketika haji al-Wada'.

Dari Abi Hurairah: Ada seorang lelaki menemui Nabi dan berkata: Ayahku telah meninggal, dia meninggalkan harta dan tidak berwasiat, maka apa berguna baginya jika aku bersedekah untuk dia? Jawab baginda: Ya!".

Al-Quran Untuk Yang Hidup. Bukan Untuk Si Mati

Menghadiahkan pahala bacaan al-Quran kepada si Mati, dihukum bid’ah, haram dan tidak sampai oleh para ulama besar as-Syafieyah. Mereka berdalilkan firman Allah: "Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan supaya dia memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup”. YASIN, 36:69-70.

Kerana orang mati hanya bertanggungjawab di atas apa yang telah diamalkan oleh dirinya, kerana Allah berfirman: "Sesungguhnya seseorang itu tidak akan menanggung dosa seseorang yang lain dan bahawasanya manusia tidak akan memperolehi ganjaran melainkan apa yang telah ia kerjakan". AN NAJM, 53:38-39.

(10). Berkata Ibn Kathir bermazhab as-Syafie: "Melalui ayat ini, Imam Syafie dan para pengikutnya mengambil hukum bahawa pahala bacaan dan hadiah pahala tidak sampai kepada si Mati kerana bukan dari amal mereka dan bukan usaha meraka. Oleh kerana itu Rasulullah s.a.w tidak pernah mensyariatkan umatnya dan mendesak agar melakukan perkara tersebut".

Imam as-Syaukani menjelaskan: "Seseorang tidak mendapat melainkan balasan atas usahanya dan ganjaran amalan, ia tidak memberi manfaat kepada seseorang akan amalan orang lain."

Menurut Ibn Ka
thir ayat ini bermaksud: "Sebagaimana tidak dipikulkan dosa orang lain begitu juga ia tidak mendapat ganjaran melainkan apa yang telah ia kerjakan sendiri".

Ibn Kathir menegaskan: "Sesungguhnya manusia itu hanya menerima balasan menurut amalnya, jika baik maka baiklah balasannya, jika buruk maka buruklah balasannya". Dan
berkata lagi: "Tidak pernah disalin perkara (menghadiahkan bacaan kepada si Mati) walaupun seorang dari kalangan para sahabat radiallahu 'anhum. Jika sekiranya ia suatu yang baik pasti mereka telah mendahului kita melakukannya".

Imam at-Tabari menafsirkan ayat ini: "Bahawasanya seseorang itu tidak menerima balasan dari amalnya, melainkan apa yang telah dikerjakannya sendiri, sama ada itu baik atau buruk".

Imam
at-Tabari menjelaskan: "Tidak diseksa seseorang itu dengan sesuatu seksaan jika ia tidak mengerjakan dosa tersebut, dan tidak diberi ganjaran di atas amal soleh untuk orang yang tidak mengerjakannya ".

(11). Fakhuruddin ar-Razy bermazhab Syafie menafsirkan: "Sesungguhnya kebaikan orang lain tidak memberi manfaat kepada orang lain yang tidak melakukannya, sesiapa yang tidak beramal soleh ia tidak mendapat kebaikannya. Maka cukuplah dengan ayat ini sudah jelas bahawa orang yang berdosa tidak boleh mendapat ganjaran dengan sebab kebaikan orang lain dan tidak seseorangpun akan menanggung dosanya".

(12). Imam Jalalain bermazhab as-Syafie menegaskan: "Maka seseorang tidak akan mendapat apa-apapun dari usaha orang lain".

Menurut jumhur ulama tafsir, terutamanya Ibn Abbas: “Telah berkata ‘Aisyah ketika mendengar hal tersebut: Cukuplah bagi kamu ayat al-Quran. Bahawa kamu tidak (dipertanggung-jawabkan) untuk memikul dosa orang yang lain". H/R Bukhari dan Muslim.

Ibn Kathir menjelaskan: "Seseorang jiwa hanya dibalas menurut amalannya. Jika baik maka baiklah balasannya dan jika amalannya jahat maka jahatlah balasannya".
Setiap insan hanya menuai apa yang disemainya, firman Allah: "Sesiapa yang mengerjakan amal yang soleh maka untuk dirinya sendiri dan sesiapa berbuat kejahatan maka (dosa-dosanya) atas dirinya sendiri dan tidaklah Tuhanmu menganiaya hambaNya". FUSHILAT, 41:46

"Kamu tidak akan diberi balasan kecuali apa yang telah kamu kerjakan". AS SAFAAT, 37:39.

"Baginyalah apa yang dia kerjakan dan atasnyalah apa yang dia usahakan". AL BAQARAH, 2:286.

"Sesiapa yang kafir maka dia sendirilah yang menanggung kekafirannya dan sesiapa yang beramal soleh maka untuk diri mereka sendiri". AR RUM, 30:44.

"Sesiapa yang melakukan kejahatan maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan". AL MU'MIN, 40:40.

"Sesiapa beramal secara yang bersesuaian dengan hidayah, sesungguhnya dia telah berbuat untuk dirinya sendiri dan sesiapa yang sesat, kesesatan itu bagi dirinya sendiri. Seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain". AL ISRA', 17:15.

"Sesiapa yang membersihkan dirinya maka dia telah membersihkan dirinya sendiri". FATIR, 35:18.

"Hendaklah kamu takut kepada satu hari yang tidak boleh seseorang melepaskan sesuatu apa pun dari seseorang yang lain". AL-BAQARAH, 2:123.

"Pada hari tidak seorang pun teraniaya sedikit juapun dan tidak dibalas pada kamu melainkan apa yang kamu telah kerjakan". YASIN, 36:54.

"Hai manusia! Hendaklah kamu takut kepada satu hari (di akhirat) yang (di dalamnya) tidak boleh seseorang bapa melepaskan (sesuatu apa pun) dari anaknya dan tidak pula anaknya boleh melepaskan sesuatu apa dari ayahnya". LUQMAN, 31:33.

"Sesiapa yang bekerja keras (di dunia) maka tidak lain melainkan untuk dirinya sendiri". AL-ANKABUT, 29:6.

(13). Imam Fakhrurddin ar-Razi bermazhab as-Syafie memberi komentar tentang menghadiahkan pahala amalan kepada orang mati: "Sesungguhnya kebaikan orang lain tidak boleh memberi manfaat kepada orang yang lain kerana sesiapa yang tidak beramal soleh ia tidak akan mendapat kebaikannya. Maka cukuplah dengan ayat ini sudah sempurna dan jelas bahawa orang yang berdosa tidak boleh mendapat ganjaran dengan kebaikan orang lain dan tidak ada orang lain yang boleh menanggung segala dosanya".

Imam at-Tabari yang pakar dalam ilmu tafsir dan fiqh as-Syafie menerangkan: "Bahawasanya tidak akan dibalas seseorang yang beramal melainkan mengikut amalannya, jika baik dibalas baik dan jika buruk akan dibalas buruk". Kerana banyak nas-nas al-Quran yang menjelaskan perkara ini antaranya: "Tiap-tiap jiwa (seseorang) bergantung kepada apa yang telah ia usahakan (semasa hidupnya)". AT-THUR, 52:21.

"Dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapat melainkan apa yang telah diusahakan". AN-NAJM, 53:39.

"Maka sesiapa yang mengerjakan kebaikan sebesar debu pasti dia akan melihatnya dan sesiapa yang mengerjakan kejahatan seberat debu pasti dia akan melihatnya".AZ-ZILZAL, 99:7-8.

"Pada hari seseorang itu akan melihat apa yang telah diusahakan oleh kedua tangannya".AN-NABA', 78:41.

Tahlilan, yasinan, menghadiahkan pahala bacaan kepada orang mati dan kenduri arwah sama sekali tidak ada dalilnya, tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah dan para sahabat atau para Salaf as-Soleh tidak pernah melakukannya, oleh yang demikian Imam as-Syafie menghukumnya bid’ah berdasrkan hadis: “Sesiapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang bukan dari suruhan kami maka ia tertolak (sia-sia dan bid’ah)”. H/R Ibn Majah.

Jangan Berpegang Dengan Hadis Lemah Dan Batil

Ibnu Umar pernah berwasiat, apabila beliau wafat agar dibacakan di atas kuburnya al-Fatihah dan beberapa ayat terakhir dari surah al-Baqarah. Athar Ibn ‘Umar ini batil, bertentangan dengan amalan para sahabat, lemah dan syaaz, tidak boleh dijadikan hujjah: "Dan apa yang telah diriwayatkan dari Ibn 'Umar bahawasanya beliau mewasiatkan agar dibacakan al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir dari surah al-Baqarah di atas kuburnya, maka itu adalah athar yang syaaz (tidak sahih) dan tidak sahih pula sanadnya. Dan tidak pernah dipersetujui (diterima) walaupun oleh seorang sahabat."

Hadis yang menyuruh dibacakan al-Quran kepada orang mati adalah hadis lemah. Di sanadnya terdapat Saad, dikenali sebagai Abu 'Uthman (majhul). Hadis yang dimaksudkan ialah: "Bacakanlah oleh kamu (surah Yasin) ke atas orang yang hampir mati dari kalangan kamu". Hadis lemah.

Menurut hadis sahih, perkara yang sunnah dilakukan kepada orang nazak ialah mengajarkan kalimah tauhid sebagaimana hadis: "Ajarkanlah oleh kamu orang-orang yang nazak di kalangan kamu dengan kalimah: La ilaha illallah".

Antara hujjah mereka yang menghalalkan yasinan, tahlilan dan menghadiahkan pahala bacaan kepada si Mati: "Barangsiapa membaca Qulhuwallahu Ahad seribu kali, sesungguhnya ia telah membebaskan dirinya dari api neraka". (Hadis Palsu).

Mendoakan si Mati adalah sunnah hukumnya bersandarkan kepada ayat-ayat di bawah ini: "Dan orang-orang yang datang sesudah mereka itu akan berkata: Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami!" AL HASYR, 59:10.

"Ya Tuhan kami, berilah keampunan kepadaku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (Hari Kiamat)!" IBRAHIM, 14:41.

“Dan minta ampunlah bagi dosa-dosamu dan bagi orang-orang yang beriman". MUHAMMAD, 47:19.

Mengkhususkan ibadah dimalam-malam tertentu atau berpuasa dihari-hari tertentu adalah haram dan bid’ah, iaitu berdasarkan hadis dari Abi Hurairah: Janganlah kamu khususkan malam Jumaat untuk melakukan ibadah antara malam-malam yang lain dan janganlah kamu menentukan Hari Jumaat sahaja untuk berpuasa antara hari-hari yang lain, kecuali memang singgah puasa (tidak secara langsung) yang dikerjakan oleh seseorang kamu."

Dari Abu Hurairah: Setiap umatku akan masuk syurga kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu!? Rasulullah menjawab: Sesiapa yang taat kepadaku maka dia masuk syurga dan sesiapa yang durhaka kepadaku maka sesungguhnya dia telah enggan". Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan dengan firman-Nya: “Maka hendaklah diawasi oleh mereka yang menyalahi perintahnya (perintah Allah dan Rasul) bahawa mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa oleh seksa yang pedih". AN NUR, 24:63.

Rasulullah bersabda: "Aku telah tinggalkan pada kamu agama ini dalam keadaan putih bersih. Malamnya seperti siangnya yang tidak ada menyimpang daripadanya setelah (kewafatanku kecuali akan ditimpakan kepadanya) kehancuran".

Imam Syafie berfatwa: “Aku suka kalau jiran si Mati atau saudara mara si Mati menyediakan makanan untuk keluarga si Mati pada hari kematian dan malamnya sehingga mengenyangkan mereka. Sesungguhnya itulah amalan yang sunnah”. Fatwa Imam Syafie ini berdasarkan hadis: “Abdullah bin Ja’far berkata: Ketika tersebar tentang berita terbunuhnya Ja’far, Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Hendaklah kamu menyediakan makanan untuk keluarga Ja’far, mereka telah ditimpa keadaan yang menyebukkan (kesusahan)”. Dihasankan oleh at-Turmizi dan di sahihkan oleh al-Hakim.

Tahukah Uthman El-Muhammady?

Ulama besar dan masyhur Nusantara telah mengharamkan tahlilan, yasinan dan kenduri arwah. Antara mereka:

(14). Syeikh Daud Fatani, Menurut beliau kenduri arwah seperti yasinan, tahlilan dan menghadiahkan palaha kepada orang mati adalah perbuatan yang diharamkan dan dicela, beliau berkata: “Adalah yang tersebut itu makruh yang dicela ditegah oleh syara”. Lihat: Furu’ Al-Masail. Hlm. 182-183. Beliau berkata lagi: “ Makruh lagi bid’ah bagi orang yang kematian memperbuat makanan menyerukan sekalian manusia di hari pertama……”. Lihat: Bugyatu at-Tulllab. Juz 2. Hlm. 33-34.

(15). Muhammad Arsyad al-Banjari telah mengharamkan kenduri arwah (seperti yasinan dan tahlilan). Beliau berkata: “Makroh lagi bid’ah bagi yang kematian membuat makanan yang diserukan (diundang) manusia atau memakannya…….” Ibid.

(16). Ibnu Muhammad al-Fatani. Beliau telah mengharamkan kenduri arwah (termasuk tahlilan dan yasinan) sebagaimana dijelaskan oleh beliau dalam kitab Kasyaf al-Latham ‘an-Asilatil Anam. Juz. 1 hlm. 89.

Uthman El-Muhammady Beranggapan Baik

Oleh kerana yasinan, tahlilan dan kenduri arwah (menghadiahkan pahala bacaan kepada orang mati) tidak terdapat dalilnya dalam syara, maka Uthman El-Muhammady beristihsan (menganggap/bersangka baik) terhadap perbuatan tersebut. Inilah sangkaan yang dianggap mungkar oleh Imam Syafie rahimahullah kerana Imam Syafie berkata: "Sesiapa yang beristihsan (menyangka baik satu-satu amalannya yang direka), bererti dia telah membuat satu syariat (dan sesiapa yang membuat syariat, maka ia sudah kafir)". Lihat: "ar-Risalah"

Jika Uthman El-Muhammady jujur mengajak umat Islam di Malaysia kembali kepada mazhab as-Syafie untuk membolehkan yasinan, tahlilan, kenduri arwah dan membaca al-Quran untuk orang mati, buktikan apakah Wahhbi atau as-Syafie yang mengharamkannya. Diharap beliau mampu membawakan fatwa Imam as-Syafie disamping menunjukkan dalil dari al-Quran dan hadis sahih.

Kebimbangan Uthman Muhammady Tentang Pergeseran Adat Dan Ibadat Yang Di Amalkan Di Negara Ini (Mingguan Malaysia, 27 Nov 2005)

“Ahli Sunnah Wal-Jamaah Mengikut Imam Syafie (Mingguan 27 Nov 2005)

Menurut Uthman Muhammady Fahaman Wahhabi mengambil pendekatan keras,semata-mata memberi penekanan kepada Allah dengan menolak sunnah Rasulullah, tawasul, syafat dan lain-lain. Mingguan 27 Nov 2005.

Sehubungan itu katanya, adalah lebih wajar fahaman ini ditolak kerana ia bertentangan dengan Sunnah Waljamaah yang menjadi ikutan majoriti umat Islam negara ini. (Mingguan 27 Nov 2005)

Artikel Asal Oleh:
Ustaz Abu Farouq Rasul Bin Dahri

Di-Edit Semula Untuk Edisi Online Oleh:
Nawawi (
http://an-nawawi.blospot.com)

Wednesday, June 20, 2007

010 - PENGEBOM BERANI MATI?

Ingin tahu apakah hukum menjadi pengebom berani mati?

Download Kuliah MP3 Ini - Sucide Bomber

Monday, June 18, 2007

00 9 - Download Kuliah Berkenaan Fenomena Puja Kubur & Apakah Adab Sebenar Menziarahi Kubur

Download Kuliah Berkenaan Fenomena Puja Kubur & Apakah Adab Sebenar Menziarahi Kubur

as-Salaamu ‘alaikum…


Di sini ada satu kuliah (dibahagikan kepada dua files) berkenaan tajuk posting yang sebelumnya iaitu berkenaan isu sekitar Kuburi.


Part 1 – Download

Part 2 - Download

Tajuk 008 - Persoalan Adab Melawat Kubur & Fenomena Kuburiyun (Pemuja Kubur)

Persoalan Adab Melawat Kubur & Fenomena Kuburiyun (Pemuja Kubur)

Kalimah Arab “Kuburi” قُبُرِيٌّ yang dinasabkan kepada kubur, ia boleh diertikan kepada maksud: “Sesuatu amalan atau kepercayaan yang membawa kepada pemujaan, pensucian (mentaqdis), memuliakan dan mencintai roh orang yang telah mati atau mayat di dalam kubur dengan cara yang ghalu (keterlaluan) yang bertentangan dengan syara (menyalahi sunnah)”. Atau bertawasul dengan cara: “Menyeru, meminta dan memohon (berdoa) kepada orang yang telah mati” sehingga membawa kepada syirik besar (menyekutukan Allah Azza wa-Jalla dengan makhlukNya).

Ada beberapa kebiasaan atau amalan mungkar yang boleh membawa kepada perbuatan atau kepercayaan kuburi, antaranya ialah dengan cara:

1 - Membina masjid di atas tanah perkuburan atau mengebumikan mayat di masjid.

2 - Bersolat di kubur atau di masjid yang ada kubur sama ada di dalam, di luar atau di persekitarannya.

3 - Bersolat menghadap kubur.

4 - Meminta (menyeru) atau berdoa kepada orang mati (mayat) di dalam kubur.

Risalah ini disusun secara soal-jawab, kesemua soalan diambil dari pertanyaan para pelajar yang mengikuti pengajian atau kuliah-kuliah yang telah penulis adakan, sama ada di Singapura atau di Malaysia.

SOALAN (1):

Bolehkah membina masjid di atas perkuburan, bersolat di perkuburan (kawasan kubur), di masjid atau di surau yang di dalam atau di persekitarannya terdapat kubur, sama ada kubur wali, keramat, orang soleh atau orang yang disucikan?

JAWAPAN (1):

Mendirikan masjid di perkuburan (di atas tanah perkuburan) atau yang berhampiran dengan kubur adalah haram hukumnya sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama (Lihat: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد Hlm. 64. dan 185. Nasruddin al-Albani.). Fatwa para ulama tentang persoalan ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam:

“Dari Anas radhiallahu ‘anhu berkata: Rasulullah telah memakruhkan membina masjid di antara kuburan”. H/R Ibn Abi Syaibah 2/185. Perawinya (rijalnya) thiqah termasuk perawi (rijal) Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin al-Athram sebagaimana di (فتح البارى) dari Ibn Rejab 1/81/65 dari al-Kawakib.

“Dari Ibrahim an-Nakhi radhiallahu ‘anhu berkata: Sesungguhnya Nabi menegah orang yang mendirikan masjid di atas perkuburan”. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah 4/134 dengan sanadnya yang sahih.

“Qaul Syafie rahimahullah: Aku memakruhkan membina masjid di atas kubur. Dalam ungkapan Imam Syafie yang lalu ialah makruh yang bermakna haram, kerana itulah makna yang dimaksudkan oleh syara dalam penggunaan (istilah yang dikehendaki oleh) al-Quran. Tidak syak lagi bahawa Syafie terkesan dengan uslub al-Quran dengan kesan yang mendalam. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Ta’ala: (Menjadikan kamu benci ( كَرَّهَ ) kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan). Al-Hujurat, 49:7) Yang mana semuanya ini (kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan) telah diharamkan oleh al-Quran”. (Lihat: (تحذير الساجد اتخاذ القبور مساجد) hlm.51-52. Nasruddin al-Albani.)

“Semuanya itu adalah kejahatan amat dibenci/diharamkan (مَكْرُوْهًا) di sisi Tuhanmu”. (Al-Isra, 17:38.)

Maka maksud dibenci (makruh) di dalam dua ayat ini (menurut Imam Syafie) ialah (الكراهة التحريمية) iaitu makruh yang dimaksudkan haram (diharamkan).

Bersolat di kuburan atau di masjid yang ada kubur (tidak kira siapa mayat di dalam kubur tersebut) sama ada kubur itu di dalam masjid, di luar, di persekitaran, di kawasan, di sebelah hadapan, di sebelah belakang, disebelah kanan, di sebelah kiri, di masjid besar, di masjid kecil, di masjid lama, masjid baru atau di surau, maka bersolat di temapt-tempat seperti yang dinyatakan adalah dilaknat dan haram hukumnya. Lebih-lebih lagi jika benar-benar menghadap kubur atau perkuburan. Pengharaman ini berdasarkan hadis-hadis sahih:

“Dari Abu Marsad al-Ghanawi radhiallahu ‘anhu berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Janganlah kamu solat menghadap ke kubur dan janganlah kamu duduk di atasnya”. H/R Muslim, 3/62. Abu Daud. Ahmad, Nasaii dan Turmizi.

“Bersabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Janganlah kamu bersolat menghadap kubur, dan janganlah kamu bersolat di atas kubur”. Diriwayatkan oleh at-Tabrani dalam (المعجم الكبير) 3/145. Al-Muqaddisi dalam (المختار). Menurut al-Albani: Hadis ini sahih. (Lihat (تحذير الساجد) hlm. 31)

Al-Manawi rahimahullah berkata tentang hadis di atas ini di dalam (فيض القدير):

“(Menjadikan masjid itu kubur) iaitu dengan menjadikan kubur di sebelah kiblat (menghadap kubur semasa solat)”. (Lihat (تحذير الساجد) hlm. 31)

Al-Allamah Qadi al-Baidhawi rahimahullah telah berfatwa tentang kuburi:

“Adalah orang-orang Yahudi sujud kepada kubur para nabi mereka yang bertujuan untuk membesarkan (memuliakan) para nabi mereka. Dijadikan kubur-kubur tersebut di sebelah kiblat dengan cara menghadapkan solat mereka ke kubur yang akhirnya kubur tersebut menjadi berhala. Oleh kerana itu, mereka dilaknat oleh Allah. Maka ditegah orang-orang Islam dari melakukan seperti yang mereka (Yahudi) lakukan”. (Lihat (تحذير الساجد) hlm. 31)

“Dari Sa’id al-Khudri berkata: Telah bersabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Bumi ini keseluruhannya tempat bersujud kecuali kubur dan tandas (jamban)”. H/R Abu Daud (492). Darimi 1/322. Ibn Majah (745). Ahmad, Turmizi, Hakim dan Ibn Hibban.

“Dari Abdullah bin Masoud ia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Sesungguhnya sekeji-keji manusia ialah orang yang menemui kejadian kiamat sedangkan mereka masih hidup dan orang yang menjadikan kubur sebagai masjid”. Hadis sahih riwayat Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Abi Syaibah, Tabrani di dalam Mu’jam Kabir, Abu Nuim dan Abu Ya’la.

“Dari ‘Aisyah ia berkata: Sesungguhnya Ummu Habibah dan Ummu Salamah pernah menerangkan kepada Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam tentang gereja yang mereka lihat di negeri Habsyah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar (patung-patung). Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Sesungguhnya mereka itu apabila ada di kalangan mereka orang soleh yang mati, mereka membina masjid di kuburannya lalu mereka buat patung di dalamnya, Mereka itulah sekeji-keji makhluk di sisi Allah pada Hari Kiamat”. H/R Bukhari 1/111, 112. Muslim, 2/66, 67. Ahmad, 6/51. Ibn Abi Syaibah, 4/140. Baihaqi, 4/51 dan an-Nasaii.

Berkata al-Hafiz Ibnu Rejab rahimahullah dalam (فتح البارى):

“Hadis di atas ini dalil yang menunjukkan tentang haramnya membina masjid di atas kubur orang-orang soleh dan meletak gambar di dalamnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nasara”. (Lihat: (تحذير الساجد) hlm. 17. al-Albani.)

“Dari Anas radhiallahu ‘anhu berkata: Sesungguhnya Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang mendirikan solat di antara kubur-kubur”. (Menurut Imam Haitami bahawa para rawinya adalah perawi-perawi yang sahih. Lihat: Majmu az-Zawaid. Juz. 2. Hlm. 27.) Hadis sahih riwayat al-Bazzar.

“Bersabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid-masjid”. H/R Bukhari, 2/106. Muslim, 2/67. Ahmad, 6/80, 121, 255.

Dalam hadis sahih di atas, dengan jelas Allah Subhanahu wa-Ta’ala melaknat Yahudi dan Nasrani kerana menjadikan kubur-kubur para Nabi mereka sebagai masjid. Dengan ini dapat difahami, jika orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur Nabi sebagai masjid dilaknat, maka orang-orang Islam yang menjadikan kubur para nabi dan kubur orang-orang soleh mereka sebagai masjid dengan cara solat dan berdoa di kubur yang telah dijadikan tempat bersolat (sebagai masjid), maka cara beribadah seperti ini jelas mengikut sunnah Yahudi bukan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam, tentunya sesiapa yang meniru sunnah Yahudi akan menerima laknat yang sama sebagaimana yang ditimpakan kepada Yahudi.

Melakukan perbuatan ibadah (seperti yang telah diterangkan di atas) di dalam masjid yang sudah jelas dilarang melakukan ibadah di dalamnya kerana tertanam sebuah atau beberapa buah kubur, maka melakukan perbuatan seumpama ini amat bertentangan dengan firman Allah:

“Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, oleh kerana itu janganlah kamu sekutukan doa kamu kepada Allah dengan yang lain”.

“Telah bersabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Laknat Allah ke atas Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid-masjid (tempat beribadah mereka). (Berkata ‘Aisyah) mereka (ketua-ketua agama) menakut-nakutkan umatnya seperti apa yang mereka (Yahudi dan Nasrani) lakukan”. H/R Bukhari 1/112. Muslim 2/67. Ahmad 1/218, 6/34, 229 dan 275. Darimi 1/327. Baihaqi 4/80. Dan an-Nasaii.

“Telah bersabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Semoga Allah membinasakan Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kubur para Nabi mereka sebagai masjid-masjid”. H/R Bukhari, 1/112,113. Muslim, 11/67. Ahmad, 11/283, 366, 453 dan 518. Abu Daud (3227) dan Baihaqi.

Orang-orang beriman juga dilarang dari bersolat berhampiran dengan kubur sebagaimana larangan ‘Umar bin al-Khattab radhiallahu ‘anhu:

“Dari Anas radhiallahu ‘anhu berkata: Aku pernah mahu mengerjakan solat berhampiran kubur, apabila ‘Umar bin al-Khattab melihatku maka beliau berkata: Kubur! Kubur! Aku melihat ke langit kerana aku menyangka beliau berkata: Bulan, bulan!”. H/R Abul Hasan dalam (جزء فيه مجالس من امالي ابي الحين القزويني) 1/3 dengan sanad yang sahih. Dita’liq oleh Imam al-Bukhari dalam Fathul Bari 1/437. Dan terdapat penyambungannya oleh Abdul Razak dalam (مصنفه) 1/404/1581. Dengan tambahan:

“Berkata ‘Umar (kepada Anas): Yang aku katakan kubur, janganlah engkau bersolat menghampirinya (atau menghadapnya)”. (Menurut Imam Haitami bahawa para rawinya adalah perawi-perawi yang sahih. Lihat: Majmu az-Zawaid. Juz. 2. Hlm. 27.)

Pembatalan Anas radhiallahu ‘anhu untuk bersolat di tepi kubur menunjukkan bahawa telah diharamkan bersolat di kubur, di tepi kubur dan berhampiran dengan kubur atau perkuburan.

Melalui hadis-hadis sahih di atas, para ulama terutama dari kalangan ulama yang bermazhab Syafie sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab (التهذيب) dan dalam syarahnya(المجموع) , mereka tidak berselisih (tidak khilaf) tentang haramnya menjadikan kuburan sebagai masjid, ini amat jelas akan haramnya perbuatan tersebut kerana terbukti dilaknat oleh Allah para pelakunya. (Lihat: (تحذير الساجد) hlm. 51. al-Albani.)

Maka dengan menjadikan kubur sebagai masjid atau yang dikebumikan mayat di dalam atau di kawasannya yang telah ditentukan, diperuntukkan dan dikhususkan untuk wakaf masjid, maka dengan demikian jelaslah bahawa perbuatan tersebut haram hukumnya.

Orang-orang yang beriman kepada al-Quran akan patuh kepada perintah Allah yang mengharamkan solat di kuburan, di masjid yang ada kubur atau di masjid yang disatukan dengan perkuburan. Pastinya orang-orang yang beriman akan sentiasa mentaati larangan NabiNya tentang kuburi kerana baginda telah mengharamkan sesuatu perkara sebagaimana yang telah diharamkan oleh Allah:

“Sesungguhnya tidaklah ada apa yang diharamkan oleh Rasulullah kecuali telah diharamkan sebagaimana yang diharamkan oleh Allah”.

SOALAN (2):

Bagaimana dan apakah hukumnya bersolat di Masjid Nabawi di Madinah yang sentiasa dipenuhi oleh jamaah yang berbagai taraf keilmuannya? Kerana dengan jelas terdapat kubur Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan kubur-kubur sahabatnya yang mulia Abu Bakar dan ‘Umar radhiallahu ‘anhum di dalam masjid tersebut?

JAWAPAN (2):

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya (الجواب الباهر فى زور المقابر) beliau menegaskan:

“Bersolat di dalam masjid yang dibina di atas kubur ditegah secara mutlak, berlainan pula dengan masjid Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Maka sesungguhnya bersolat di masjid Nabawi diganda dengan pahala seribu solat. Masjid Nabawi dibina atas dasar ketakwaan. Pengharamannya sejak baginda masih hidup dan semasa masih hidupnya para Khulafa ar-Rasyidin. Pada masa mereka semua (sahabat masih hidup) tidak pernah dimasukkan bilik (rumah/kubur) baginda ke dalam masjid, tetapi (kubur baginda dan kubur para sahabat) dimasukkan ke dalam masjid selepas zaman sahabat (sudah berlalu)”. Lihat: تحذير الساجد Hlm. 200-201.

Seterusnya Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan lagi:

“Fadhilat (keutamaan/kelebihan) Masjid Nabi sudah ada sebelum dimasukkan bilik (rumah) baginda ke dalam masjid. Antara fadhilat masjid Nabi dimana Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membinanya sendiri bersama orang-orang yang beriman, mereka bersolat semata-mata kerana Allah, mereka benar-benar dikenali sebagai orang-orang yang beriman sehinggalah ke hari kiamat. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Bersolat dimasjidku ini lebih baik dari seribu salat di masjid yang lain kecuali Masjid al-Haram”.

Menurut penjelasan Syeikh Nasruddin al-Albani rahimahumullah:

“Hukum pengharaman bersolat di masjid yang terdapat kubur di dalamnya termasuklah semua masjid, sama ada yang besar, yang kecil, yang lama atau yang baru kerana keumuman dalilnya. Tidak ada pengecualian apa pun masjid jika ada kubur di dalamnya kecuali Masjid Nabi yang mulia di Madinah, kerana keutamaan (fadhilat) yang khusus yang tidak terdapat di masjid-masjid yang lain. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam:

“Bersabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Satu solat di masjiku ini seribu kali lebih baik dari bersolat di masjid lain kecuali masjid al-Haram kerana di masjid al-Haram lebih afdhal”. H/R Bukhari, Muslim dan selain mereka, hadis dari Abu Hurairah. Dan sabdanya lagi:

“Di antara rumahku dan mimbarku ialah raudhah dari riadhul jannah”. H/R Bukhari dan Muslim.

Dan banyak lagi hadis-hadis yang memperkatakan tentang kelebihan (fadhilat) masjid Nabi di Madinah. Jika diharamkan bersolat di masjid Nabi di Madinah, ini bermakna menyamakan masjid tersebut dengan masjid-masjid yang lain. Masjid Nabi dikecualikan kerana adanya keutamaan (fadhilat) pada masjid tersebut. Masjid Nabi dibina atas ketakwaan. Pengharamannya sejak Nabi masih hidup dan semasa Khulafa ar-Rasyidin. Adapun kubur Nabi dimasukkan ke dalam kawasan masjid setelah zaman ketiadaan para sahabat radhiallahu ‘anhum. Lihat: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد Hlm. 200-201

Dan antara fadhilat-fadhilat masjid Nabawi ini ialah ia dibina dengan ketakwaan kepada Allah, demi kerana diri baginda dan memberi ganjaran yang besar kepada orang-orang beriman yang bersolat di dalamnya sehinggalah ke Hari Kiamat. Fadhilat ini di kuatkan lagi oleh baginda dengan sabdanya:

“Tidak digalakkan bersangatan untuk berpergian (untuk memperolehi barakah) kecuali kepada tiga masjid: Masjid al-Haram (di Mekah), Masjid al-Aqsa dan masjidku ini di Madinah)”. Hadis Mutafaq ‘alaihi dari Abi Hurairah. Lihat: احكام الجنائز وبدعها Hlm. 224-225. Nasruddin al-Albani.

“Hanya diperbolehkan untuk safar (kesuatu tempat yang tujuannya untuk mencari barkah dan keredhaan Allah) hanya pada tiga masjid: Masjid Ka’abah, Masjidku dan Masjid Eliya”. Hadis sahih riwayat Muslim, 4/126.

Berkata al-Hafiz Muhammad bin Abdul Hadi rahimahullah:

“Adapun mula dimasukkan bilik (rumah) Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam ke dalam masjid ialah pada pemerintahan al-Walid bin Abdul Malik, iaitu selepas kewafatan semua sahabat yang berada di Madinah. Yang terakhir wafat dari kalangan sahabat ialah Jabir bin Abdullah di masa pemerintahan Abdul Malik pada tahun 87H dan Walid dilantik sebagai Khalifah pada tahun 86H dan beliau wafat pada tahun96H. Diketika itulah dibina semula masjid dan dimasukkan bilik (rumah) Nabi ke dalam masjid.”. Lihat: الصارم المنكي hlm. 136-137.

Berkata Syeikh Nasruddin al-Albani rahimahullah:

“Tidak sewajarnya bagai setiap Muslim setelah mengetahui hakikat (tidak boleh bersolat di masjid yang ada kubur atau di masjid yang dibina di atas kubur), lalu ia berhujah dengan apa yang berlaku setelah berlalunya zaman sahabat, kerana cara ini bertentangan dengan hadis yang sahih dan dengan apa yang telah difahami oleh para sahabat serta para pembesar sahabat. Ia bertentangan juga dengan apa yang telah dilakukan oleh ‘Umar dan ‘Uthman semasa meluaskan masjid Nabawi, tetapi mereka tidak memasukkan kubur ke dalam masjid. Oleh itu kami menyalahkan apa yang telah dilakukan oleh al-Walid bin Abdul Malik (semoga Allah mengampuninya) walaupun masjid di ketika itu sangat perlu diluaskan, tetapi mengapa ia tidak meluaskan masjid ke arah yang lain tanpa memasukkan bilik (rumah/kubur) yang mulia Nabi ke dalam masjid”. Lihat: تحذير الساجد hlm. 93.

SOALAN (3):

Mengapakah diharamkan bersolat di masjid yang di dalamnya ada kubur, di masjid yang dibina di atas perkuburan, di masjid yang tanahnya bersambung dengan kubur dan berhampiran dengan kubur?

JAWAPAN (3):

Berkata Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagai jawapan kepada soalan di atas:

“Menjadikan suatu tempat sebagai masjid ialah bertujuan untuk mendirikan sembahyang lima waktu dan mengerjakan ibadah-ibadah yang lain di dalamnya,. Itulah tujuan sebenar didirikan sesebuah masjid. Jika matlamat pembinaan sesebuah masjid hanyalah untuk didirikan ibadah dan berdoa kepada Allah semata bukan kepada para makhluk, maka diharamkan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, kerana fungsi masjid untuk solat di dalamnya sebagaimana tujuan semua masjid dibina. Namun, jika mendirikan masjid di kubur maka ia akan mudah membuka ruang untuk mengubah maksud ibadah seseorang itu daripada beribadah kepada Allah akan tercampur dengan beribadah kepada orang di dalam kubur (mayat), iaitu dengan cara berdoa kepada kubur dan berdoa di sisi kubur. Maka Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah melarang menjadikan tempat seperti ini untuk beribadah kepada Allah supaya dapat menutup ruang daripada menyekutukan Allah dengan mayat di dalam kubur”. Lihat: القاعدة الجليلة Hlm. 22. Ibnu Taimiyah.

Antara sebab ditegah menjadikan kubur sebagai masjid atau masjid dijadikan kubur (tempat mengkebumikan mayat) ialah menutup ruang dari memuliakan dan memuja mayat dengan cara yang terkeluar dari batas yang dibolehkan oleh syara, sebagaimana perbuatan orang-orang Yahudi. Perkara ini telah diterangkan juga oleh al-Allamah Ibn al-Malik rahimahullah dari kalangan ulama Hanafiyah:

“Adapun diharamkan mendirikan masjdi di kuburan ialah kerana bersolat di masjid yang ada kubur sama seperti mengikut sunnah dari sunnah-sunnah Yahudi”. Lihat: تحذير الساجد hlm. 182. Nasruddin al-Albani.

Menurut hukum lahir dari mazhab Hambali, bersolat di masjid yang ada kubur atau di masjid yang didirikan di perkuburan maka tidak sah (batal) solat tersebut (Ibid. hlm. 185. Lihat: شرح المنتهى 1/303.) dan wajib diulang semula.

SOALAN (4):

Bagaimanakah hukumnya orang yang berhari raya di kubur atau mengkhususkan hari raya pertama atau kedua atau ketiga untuk pergi ke kubur sehingga dihari-hari perayaan tersebut kuburan orang-orang Islam dipenuhi oleh para penziarah kubur?

JAWAPAN (4):

Mengkhususkan sesuatu waktu, hari atau musim tertentu untuk berziarah atau berkumpul beramai-ramai di kubur seperti pada hari raya pertama, kedua atau ketiga, sehingga berhari raya di kubur atau membaca al-Quran dan duduk berdoa di kubur serta makan dan minum di kubur, maka perbuatan ini adalah bertentangan dengan sunnah. Amalan seperti ini tidak pernah disuruh atau dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam, tidak berlaku dizaman para sahabat, para tabiin dan para salaf as-soleh. Nabi melarang umat menjadikan kuburan untuk berhari raya walaupun di kubur baginda:

“Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu berkata: Bersabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Janganlah kamu jadikan kuburku tempat berhari raya”. Hadis sahih riwayat Ahmad 2/367. Abu Daud (2042).

Jika ditegah berhari raya di kubur Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam, tentunya di kubur-kubur yang lain lebih utama lagi larangannya. Namun, pada setiap tahun terutamanya dihari raya ‘Idil Fitri terlalu ramai penziarah kubur berhari raya di kubur dengan membawa keluarganya, makanan atau minuman, berpakaian indah, bersedekah, makan bermai-ramai dan membahagi-bahagikan makanan di kuburan sedangkan perbuatan ini telah ditegah oleh Imam as-Syafie rahimahullah, yang mana beliau pernah berwasiat sebagaimana yang tercatit di dalam kitab (اعانة الطالبين) Juz. 2. Hlm. 146:

“Dibenci membawa makanan ke kubur”.

Imam as-Syafie rahimahullah juga menegah dari mengulangi ratapan, sebagaimana yang berlaku di kuburan disetiap hari raya apabila pelawat kubur melihat ramai yang menangis maka yang lain akan terikut-ikut meratapi kematian dan menimbulkan (mengulangi) kesedihan baru. Imam Syafie menegaskan:

“Aku memakruhkan maktam, iaitu berkumpul-kumpul untuk si Mati walaupun di situ tidak ada tangisan, kerana maktam akan menimbulkan (memperbaharui) kesedihan yang baru”. Lihat: Al-Umm, juz, 1 hlm. 248.

Jika berkumpul bukan untuk tangisan dilarang, maka bagaimana kalau sudah pasti akan berlaku tangisan semasa berkumpul di kuburan dihari lebaran tentunya perkara ini haram hukumnya. Malah yang paling ketara haramnya ialah berikhtilat (bergaul bebas) lelaki dengan perempuan yang bukan mahramnya dan melanggar kesopanan menziarahi kubur secara sunnah.

SOALAN (6):

Bolehkah mendoakan orang Islam yang telah mati di kuburnya (di kuburan)?

JAWAPAN (6):

Berperantaraan dengan cara berdoa (menyeru atau meminta) kepada si Mati hukumnya haram malah membawa kepada kesyirikan. Tetapi mendoakan orang-orang Islam (orang Islam sahaja) yang telah mati diperkuburan dibolehkan berdasarkan dalil-dalil syara. Dibolehkan juga mengangkat kedua tangan diwaktu berdoa sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Muslim, tetapi bukanlah dengan mereka-reka (mencipta) cara-cara yang tidak pernah dicontohkan atau yang bertentangan dengan syara. Adapun dalil-dalil suruhan agar mendoakan orang yang telah mati ialah:
وَالَّذِيْنَ جَاءُ وْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالاِيْمَانِ.
“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka itu akan berkata: Wahai Tuhan kami! Ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami”. AL-HASYR, 59:10
رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابِ.
“Ya Tuhan kami! Berilah keampunan kepadaku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (Hari Kiamat).” IBRAHIM, 14:41.

“Dan minta ampunlah bagi dosa-dosa dan bagi orang-orang yang beriman”. MUHAMMAD, 47:19

“Dari ‘Aisyah radhiallahu ‘anha: Sesungguhnya Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam pernah keluar ke (kuburan) Baqi’ mendoakan mereka. Maka ‘Aisyah bertanya tentang itu? Baginda menjawab: Sesungguhnya aku diperintahkan agar mendoakan mereka”. Hadis sahih riwayat Ahmad, 6/252.

“Dari ‘Aisyah: Setelah baginda sampai di Baqi’ lalu baginda berdiri dan lama berdirinya, kemudian baginda mengangkat kedua tangannya (berulang sampai) tiga kali. (Selesai berdoa) baginda pulang, baginda bersabda: Maka sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku, lalu dia berkata: Sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan engkau pergi ke penghuni (kuburan) Baqi’ agar engkau memohonkan keampunan untuk mereka”. Hadis sahih riwayat Muslim, 3/64-65.

SOALAN (7):

Apa hukumnya menghias kubur, membuat batas (kepungan), meninggikan tanah di atas kubur, memayungkan, mendirikan kubbah dan mengecat (mengapur) kubur?

JAWAPAN (7):

Telah diharamkan oleh syara menghias, membuat batas, meninggikan tanah di atas kubur, memayungkan, mendirikan kubbah, bangunan, menulis apa pun tulisan dan mengecat kubur berdasarkan hujjah syara dan fatwa Imam as-Syafie rahimahullah:

“Dari Abdullah bin Hasanah berkata: Aku lihat ‘Uthman bin ‘Affan radhiallahu ‘anhu memerintahkan agar diratakan kubur. Maka dikatakan kepadanya: Ini kubur Ummu ‘Amr binti ‘Uthman, maka beliau menyuruh agar diratakan (tanah di atas kubur tersebut)”. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam (المصنف) 4/138. Abu Zar’ah dalam (تاريخه) 2/66, 2/121. Sanadnya sahih dari Abdullah. Dan telah diwaridkan oleh Ibn Abi Hatim dalam (الجرح والتعديل) - 3/81-82

“Dari Abi al-Hayyah al-Asadi berkata: Berkata kepadaku Ali bin Abi Talib: Tidakkah aku mengutus engkau atas apa yang telah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengutusku? Janganlah dibiarkan satupun berhala kecuali engkau menghancurkannya dan tidak dibiarkan sebuah kuburpun kecuali engkau meratakannya”. H/R Muslim, 3/61. Abu Daud, 3/70. an-Nasaii, 1/285. at-Turmizi, 2/153-154. al-Bahaiqi, 4/3. at-Tayalasi, 1/168. Dan Ahmad (741, 154). Ada beberapa jalan pada Ibnu Abi Syaibah, 4/139 dan at-Tabrani dalam (الصغير) hlm. 29.

Berkata al-Allama Imam al-Baghawi rahimahullah:

“Dilarang (diharamkan) dari meletak payung di atas kubur, kerana ‘Umar radhiallahu ‘anhu setelah melihat payung di atas kubur maka beliau menyuruh agar dibuang payung tersebut dan berkata: Biarkanlah amalnya yang memayungkannya”.

Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah (beliau salah seorang dari kalangan ulama besarn as-Syafieyah) menjelaskan dalam kitabnya (المنهاج) bahawa Imam as-Syafie telah berfatwa:

“Dibenci mengapur, membaca dan menulis tulisan di atas kubur, samada menulis namanya di atas batu di sebelah kepalanya atau di tempat-tempat yang lainnya”.

Semua fatwa-fatwa tentang larangan tersebut antaranya berdasarkan hadis sahih:

“Dari Jabir radhiallahu ‘anhu berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah melarang kuburan dikapur, diduduki atasnya, didirikan bangunan di atasnya, ditambah atau ditulis di atasnya”.

Setelah berpandukan hujah-hujah syara dan fatwa Imam as-Syafie, maka Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan:

“Dilaknat pembuatnya (orang yang bersolat, membina masjid atau binaan di kuburan), wajib bersegera merobohkannya dan merobohkan kubbah yang dibina di atas kubur kerana membinanya lebih bahaya dari masjid ad-Dirar yang dibina kerana bermaksiat terhadap Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam yang mana baginda telah melarang dari melakukan yang sedemikian”.

Imam an-Nawawi rahimahullah dari kalangan ulama besar as-Syafieyah juga telah melanjutkan fatwa Imam as-Syafie yang berkaitan dengan hal ini:

“Tidak dibolehkan bertawaf di kubur Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam, dilarang meletakkan perut dan dada ke dinding kubur. Abu ‘Ubaidillah al-Hulaimi dan selainnya yang mana mereka semua menjelaskan fatwa Imam as-Syafie: Dibenci menyapu dengan tangan dan mengucup kubur Nabi”.

Jika di kuburan Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam dilarang dari bertawaf, merapatkan perut dan dada maka di kubur-kubur lain tentu diharamkan juga.

SOALAN (8):

Adakah menyeru, memohon, meminta pertolongan atau berdoa kepada roh orang-orang yang sudah mati sama ada roh para rasul, para nabi, orang-orang soleh atau orang yang dikeramatkan termasuk dalam perbuatan kuburi (penyembah atau pemuja kubur)?

JAWAPAN (8):

Menyeru, memohon dan meminta pertolongan dalam urusan yang ghaib adalah dinamakan berdoa. Doa dimaksudkan dalam syara ialah menghadapkan diri (hati) semata-mata kepada Allah, khusyu’, tawadhu’, tunduk, taat, merendahkan diri dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa-Ta’ala. Oleh yang demikian tidak boleh berdoa kepada roh orang yang sudah mati tidak kira siapa orangnya, maka perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan (pekerjaan) kuburi. Perbuatan seperti ini amat keji kerana membawa kepada perbuatan yang menyebabkan berlakunya kesyirikan.

Meminta-minta (berdoa) dalam urusan ghaibiyah hanyalah kepada Allah Ta’ala sahaja sebagai Ilah (Tuhan) tempat diseru dan yang berhak diseru. Memohon, meminta pertolongan atau berdoa itu dianggap sebagai ibadah, maka ibadah hanya dibolehkan kepada Allah Ta’ala semata. Menyeru selain Allah adalah perbuatan syirik besar. Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah bersabda:

“Dari Nu’man bin Basyir radhiallahu ‘anhu, dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam baginda bersabda: Doa itu adalah ibadah. Kemudian baginda membaca ayat (dan telah berfirman Rabbmu, berdoalah kepadaKu, nescaya akan Aku perkenankan)”. Hadis sahih riwayat Abu Daud (1479). Ahmad 4/267, 271, 276, 277. Bukhari dalam Adab al-Mufrad (714). Hakim, 1/491. Ibnu Majah (3828). Ibnu Hibban (2397). Dan Turmizi.

“Maka janganlah kamu menyeru tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab”. ASY-SYUARA, 26:213.

“Janganlah kamu seru di samping Allah tuhan apapun yang lain, tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia”. AL-QASAS, 28:88.

Oleh yang demikian sesiapa yang menyeru, memohon, mengharap, meminta pertolongan atau berwasilah kepada roh orang yang telah mati sama adan roh para rasul, nabi, wali atau orang yang disucikan, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan “kuburi”, keji, dosa besar, dilaknat dan syirik.

Semoga Allah Azza wa-Jalla sentaisa memelihara dan menyelamatkan akidah orang-orang yang beriman, yang beristiqamah, yang bertakwa, yang rajin membaca kitab-kitab agama dan yang tekun menyibukkan dirinya dengan mempelajari ilmu-ilmu agama terutamnya ilmu akidah. Amin Ya Rabbal ‘Alamin!

HARAM (DITEGAH) WANITA MENZIARAHI KUBUR.

Tidak ramai dari kita yang menyedari bahawa syara’ telah mengharamkan para wanita dari menziarahi kubur. Antara dalil-dalil pengharaman tersebut ialah sabda Nabi Muhammad s.a.w:

"Dari Ibn Abbas r.a berkata: Rasulullah s.a.w melaknat perempuan perempuan yang menziarahi kubur. Orang orang yang menjadikan perkuburan sebagai masjid. Dan orang orang yang menyalakan lampu lampu (di kuburan). H/R ahl as sunan.

Pada hadith dari Ibn Abbas di atas ini terdapat di dalam isnadnya seorang yang bernama Abu Saleh maula Ummu Hani. Beliau telah dilemahkan oleh sebahagian ulama dan dipercayai pula oleh sebahagian yang lain. Berkata Ali bin al-Madani dari Yahya al-Qattan:

"Tidak terdapat walau seorang dari sahabat-sahabat kami menolak Abu Saleh maula Ummu Hani, dan aku tidak mendengar seseorangpun mengatakan sesuatu tentang beliau, kalangan kami tidak meninggalkannya dan tidak menambah nambah tentangnya begitu juga dengan Abdullah bin Osman. Berkata Ibn Mo'en: Tiada kecacatan padanya, oleh sebab demikian hadith ini diterima oleh Ibn as-Sakan bab hadith sahihnya. Dianggap hasan sahih oleh at Turmizi dan Ibn Qayyim di dalam Tahzib Sunan, begitu juga dengan Abi Daud dalam bab "(كراهية اتخاذ القبور مساجد)

Di dalam sahih Abi Hatim dari Abi Saleh dari Ibn Abbas beliau berkata:

"Rasulullah s.a.w melaknat perempuan perempuan menziarahi kubur, orang orang yang mengambil perkuburan sebagai masjid dan orang orang yang menyalakan lampu-lampu di atasnya".

Berkata Abu Hatim: "Abu Saleh ini nama sebenarnya ialah Mahran, dia seorang yang dipercayai ,(ثقة)begitu juga Abu al Hajaj al-Mazi berpendapat seperti itu juga".

Hadith yang kedua pula dikeluarkan oleh at Turmizi dari jalan Omar bin Abi Salmah dari bapanya dan dari Abu Hurairah:

"Rasulullah s.a.w melaknat perempuan perempuan menziarahi kubur"

Beliau berkata: hadith ini sahih. Dan dikeluarkan juga oleh Ibn Habban pada kitab sahihnya. At Turmizi memperkatakan hadith ini dalam bab:

Dari hadith Aisyah dari Hasan bin Thabit ini pula ia diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnadnya.

Berkata Ibn Taimiyah :

"Hadith ini diriwayatkan dari Rasulullah melalui dua jalan" :

Pertama: Dari Abu Hurairah r.a iaitu sabda Nabi s.a.w :

"Bahawasanya Rasulullah s.a.w melaknat perempuan perempuan yang menziarahi kubur". H/R Ahmad dan at Turmizi dan disahkannya.

Kedua: Hadith dari Ibn 'Abbas r.a yang mana Nabi bersabda:

"Rasulullah s.a.w melaknat perempuan perempuan penziarah kubur".

Ibn Taimiyah berkata: "Rijal (para perawi) dari yang ini (hadith Abu Hurairah) tidak sama dengan para perawi ini (hadith Ibn 'Abbas). Kedua mereka tidak mengambil perawi antara satu dengan yang lain (kerana mereka mempunyai perawi tersendiri). Dari kedua-dua mereka ini maka pada sanad-sanadnya (perawinya) tidak seorangpun yang didapati tertuduh sebagai pembohong (كذاب).

Maka hujjah (yang jelas) seperti ini tidak boleh diragukan. Ini adalah sebaik-baik hadith hasan mengikut syarat Turmizi. Hadith ini menjadi hasan sahih kerana dilihat dari berbagai-bagai jalan (perawi) dan perawi-perawi itu semua tidak ada yang tertuduh (pembohong), tidak ada yang cacat atau menyalahi syarat sebagai perawi yang tidak dipercayai (ثـقات). Ini membuktikan bahawa hadith ini ma'ruf (diketahui) sebagai hadith sahih. Lihat : فتح المجيد , شرح كتاب التوحيد. Hlm. 251, Abdul Rahmad bin Hassan as-Syikh.

Punca Perselisihan

Punca yang menjadi pertelingkahan (perselisihan pendapat) dalam hal ini ialah berpunca dari hadith Aisyah, iaitu:

"Dari Abdullah bin Abi Mulaikah: Sesungguhnya Aisyah r.a menemuiku pada suatu hari di perkuburan, maka aku berkata kepadanya: Wahai Ummul Mukminin! Bukankah Rasulullah s.a.w melarang dari menziarahi kubur? Beliau berkata: Ya! Ditegah dari menziarahi kubur tetapi disuruh menziarahi kemudiannya". H/R Turmizi.

Hadith Aisyah di atas tidak dapat dijadikan hujjah kerana tegahan dalam hadith ini berbentuk umum. Larangan yang berbentuk umum seperti ini ditolak setelah ada larang yang berbentuk khusus malah larangan umum tidak boleh memansuhkan hadith yang khusus. Begitu juga hadith di atas tidak boleh dijadikan hujjah sehingga membolehkan perempuan menziarahi kubur yang mana dihadith sahih yang sudah jelas di atas adalah jelas bahawa Rasulullah telah melaknat setiap perempuan yang menziahari kubur.

Walaupun ada penjelasan yang mengatakan "Sudah diizinkan menziarahinya" sebenarnya ia berupa sunnah yang hanya ditetapkan untuk lelaki sahaja. Jika sekiranya kita mempercayai bahawa perempuan disuruh (disunnahkan) menziarahi kubur, tentunya isteri-isteri sahabat yang lain telah melakukannya sebagaimana orang-orang lelaki (para sahabat) menziarahi kubur, dan tentulah sahabat sebagaimana yang terdapat di dalam hadith ini tidak akan mengatakan kepada Aisyah "Bukankah Rasulullah s.a.w melarang menziarahi kubur?" Sedangkan (kata-kata) laknat adalah jelas merupakan pengharaman.

Ucapan yang berupa "Maka ziarahilah" bukanlah berbentuk pemansuhan untuk orang orang perempuan (ia tidak dapat memansuhkan hukum dalam hadith ini). Maka sesuatu yang berbentuk am sedangkan selepas itu telah diketahui terdapat tegahan yang khas, maka yang am tidak boleh memansuhkan yang khas. Itulah penjelasan dari jumhur ulama sebagaimana penjelasan dalam Mazhab Imam Syafei dan Imam Ahmad jika mengambil riwayat yang masyhur dari kedua mereka.

Jelasnya sabda Nabi: "Dilaknat para wanita yang menziarahi kubur" adalah merupakan hadith selepas hadith yang mengizinkan seseorang menziarahi kubur yang mana sebelumnya terlarang dari menziahari kubur untuk semua. Lihat : فتح المجيد , شرح كتاب التوحيد. Hlm. 251, Abdul Rahmad bin Hassan as-Syaikh.

Hadith yang paling sahih adalah hadith yang mengharamkan (menegah/melaknat) para wanita dari menziarahi kubur. Ini kerana disebabkan terdapat beberapa perkara diantaranya ialah:

1 - Perlu diketahui bahawa tidak seorangpun dari al A'immah (الأئــمة) yang empat (Maliki, Hambali, Syafei dan Hanafi) menghukumkan halal perbuatan para wanita menziarahi kubur. Menziarahi kubur tidak pernah dilakukan oleh perempuan-perempuan beriman di zaman Nabi Muhammad s.a.w dan juga tidak pula dilakukan oleh perempuan-perempuan beriman di zaman Khalifa ar Rasyidin.

2 - Sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.w mengizinkan menziarahi kubur hanya kepada lelaki sebagaimana di dalam Musnad Ahmad : "Untuk mengingati mati, melunakkan hati dan untuk mengalirkan air mata". Sudah sedia maklum bahawa jika ruang ini dibuka kepada perempuan ia akan memberi peluang kepada mereka untuk bersedih, keciwa (atas kehilangan seseorang yang disayangi) dan memudahkan mereka untuk meraung dan mertatapi kematian orang-orang yang mereka sayangi. Sudah jelas pula bahawa perempuan lebih mudah merasa lemah semangat dan mudah kehilangan kesabaran (mengikut perasaan), sedangkan Nabi Muhammad s.a.w mengharamkan umatnya meratapi atau meraungi orang yang telah mati.

Jelasnya kata-kata Aisyah ini bertentangan dengan hadith yang sahih, maka ia tidak boleh memansuhkan hadith tentang larangan menziarahi kubur. Tambahan pula kata-kata sahabat atau perbuatan mereka tidak boleh dijadikan hujjah jika bertentangan dengan hadith yang sahih. الله اعلم والحمد لله رب العالمين

PENDAPAT NASHIRUDDIN AL-ALBANI DITOLAK

Nasruddin al-Bani dalam bukunya "تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد" M/S 62-63, menolak hadith Ibn Abbas (beliau berpendapat disunnahkan perempuan menziahari kubur). Beliau mengemukakan pendapat ulama hadith yang melemahkan hadis dari Ibn Abbas di atas, tetapi ia tidak membawakan (tidak menyentuh langsung) hujjah yang mensahihkan hadith tersebut.

Nasruddin al-Albani hanya mengemukakan pertikaian tentang sanad hadith ini yang terdapat di dalamnya Abu Saleh, anehnya beliau yang dianggap sebagai pakar hadis masa kini tidak memberikan nama sebenar Abu Saleh, tidak membawakan (mengemukakan) hujjah-hujjah dari mereka yang menerima Abu Saleh (yang digolongkan) sebagai perawi yang dipercayai sedangkan menurut Abu Hatim bahawa nama sebenar Abu Saleh ialah Mahran, dia seorang yang dipercayai .(ثقة)

Begitu juga Nasruddin al-Albani di dalam penulisannya tentang ziarah kubur (dibuku tersebut) tidak membawakan hadith dari Abu Hurairah yang telah disahihkan oleh ahli hadith sebelum beliau sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Dengan penampilan hujjah Nasruddin al-Bani yang lemah (tidak memberi hujjah yang kukuh) untuk memansuhkan hadith yang mengharamkan perempuan menziarahi kubur maka menziarahi kubur bagi perempuan adalah haram dan hujjah beliau (Nasruddin al-Albani) terpaksa ditolak dan tidak dapat diterima.

Topic 007: Mambantah Bab Berdoa Kepada Allah Melalui Perantara Orang Yang Mati (Bertawassul)

groMambantah Bab Berdoa Kepada Allah Melalui Perantara Orang Yang Mati (Bertawassul)

Oleh:Nuur Fakhrul as-ShiddiQ
http://groups.yahoo.com/group/pmh-uitm

Maka sesungguhnya kamu tidak akan mampu menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang. (ar-Ruum (30): 52)

Berikut saya bawakan petikan daripada Tafsir Ibnu Katheer , edisi English (terbitan Darussalam), berkenaan ayat di atas:

Allah says, `just as you are not able to make the dead hear in their graves, or to make your words reach the deaf who cannot hear and who still turn away from you, so too you cannot guide the blind to the truth and bring them back from their misguidance.' That is a matter which rests with Allah, for by His power He can make the dead hear the voices of the living if He wills. He guides whom He wills and sends astray whom He wills, and no one but He has the power to do this. Allah says:

(you can make to hear only those who believe in Our Ayat, and have submitted (to Allah in Islam).) means, those who are humble and who respond and obey. These are the ones who will listen to the truth and follow it; this is the state of the believers; the former (being deaf and blind) is the state of the disbelievers, as Allah says:

(It is only those who listen will respond, but as for the dead, Allah will raise them up, then to Him they will be returned.) (6:36) `A'ishah, the Mother of the faithful, may Allah be pleased with her, used this Ayah -- (So verily, you cannot make the dead to hear) as evidence against `Abdullah bin `Umar when he reported that the Prophet had addressed the slain disbelievers who had been thrown into a dry well three days after the battle of Badr, rebuking and reprimanding them, until `Umar said, "O Messenger of Allah, are you addressing people who are dead bodies'' He said:

(By the One in Whose Hand is my soul, you do not hear what I say any better than they do, but they cannot respond.) s`A'ishah interpreted this event to mean that the Prophet was making the point that now they would know that what he had been telling them was true. Qatadah said: "Allah brought them back to life for him so that they could hear what he said by way of rebuke and vengeance.''

“Dan tidaklah (pula) sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberi pendengaran kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan kamu sekali-kali tiada mampu menjadikan orang yang didalam kubur dapat mendengar. (Faathir (35): 22)

Berikut pula adalah nas-nas daripada hadis-hadis yang menolak kebolehan orang yang mati itu mendengar doa (permintaan) daripada orang yang hidup, selanjut menolak hujah bahawa kita boleh bertawassul kepada orang yang telah mati:

Narrated Hisham's father:

It was mentioned before 'Aisha that Ibn 'Umar attributed the following statement to the Prophet "The dead person is punished in the grave because of the crying and lamentation Of his family." On that, 'Aisha said, "But Allah's Apostle said, 'The dead person is punished for his crimes and sins while his family cry over him then." She added, "And this is similar to the statement of Allah's Apostle when he stood by the (edge of the) well which contained the corpses of the pagans killed at Badr, 'They hear what I say.' She added, "But he said now they know very well what I used to tell them was the truth." 'Aisha then recited: 'You cannot make the dead hear.' (30.52) and 'You cannot make those who are in their Graves, hear you.' (35.22) that is, when they had taken their places in the (Hell) Fire. (Bukhari :: Book 5 :: Volume 59 :: Hadith 316)

Narrated Abu Talha:

On the day of Badr, the Prophet ordered that the corpses of twenty four leaders of Quraish should be thrown into one of the dirty dry wells of Badr. (It was a habit of the Prophet that whenever he conquered some people, he used to stay at the battle-field for three nights. So, on the third day of the battle of Badr, he ordered that his she-camel be saddled, then he set out, and his companions followed him saying among themselves." "Definitely he (i.e. the Prophet) is proceeding for some great purpose." When he halted at the edge of the well, he addressed the corpses of the Quraish infidels by their names and their fathers' names, "O so-and-so, son of so-and-so and O so-and-so, son of so-and-so! Would it have pleased you if you had obeyed Allah and His Apostle? We have found true what our Lord promised us. Have you too found true what your Lord promised you? "'Umar said, "O Allah's Apostle! You are speaking to bodies that have no souls!" Allah's Apostle said, "By Him in Whose Hand Muhammad's soul is, you do not hear, what I say better than they do." (Qatada said, "Allah brought them to life (again) to let them hear him, to reprimand them and slight them and take revenge over them and caused them to feel remorseful and regretful."). (Bukhari :: Book 5 :: Volume 59 :: Hadith 314)

Narrated Ibn Umar:

The Prophet stood at the well of Badr (which contained the corpses of the pagans) and said, "Have you found true what your lord promised you?" Then he further said, "They now hear what I say." This was mentioned before 'Aisha and she said, "But the Prophet said, 'Now they know very well that what I used to tell them was the truth.' Then she recited (the Holy Verse):-- "You cannot make the dead hear... ...till the end of Verse)." (30.52) (Bukhari :: Book 5 :: Volume 59 :: Hadith 317)

---------------

Hadis-Hadis Yang Lain:

Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab shahih-nya dari Buraidah Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sering mengajarkan kepada mereka (para sahabatnya) jika mendatangi pekuburan agar mengucapkan;

“Ertinya: Keselamatan atas kalian, wahai penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Kalian adalah pendahulu kami. Aku meminta kepada Allah kesejahteraan untuk kami dan kalian” (Ahmad II/300, 375,408. V/353,359,360. VI/71,76,111,180,221. Muslim dengan Syarh Nawawi VII/44,45. Nasa’i IV/94 dan Ibnu Majah I/494)

Para Khalifah yang Empat dan sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang lain serta Tabi’in yang mengikuti mereka dengan baik telah menjalankan petunjuk Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tersebut, iaitu dengan berdoa kepada Allah untuk kesejahteraan diri sendiri dan untuk orang yang telah pergi (meninggal dunia) dan bukan sebaliknya dengan meminta (bertawassul) kepada orang yang di dalam kubur itu. Hadis di atas tidak langsung menunjukkan bahawa orang yang mati itu mendengar apa yang kita perkatakan.

Penyalahgunaan ayat 169 Surah Ali Imran

Ada sebahagian kelompok, menyatakan bahawa orang yang mati itu hidup, terutamanya para ‘anbiya’, ulama, para syuhada, wali, dan lain-lain dengan berdasarkan ayat 169 daripada surah ali Imran. Dengan itu, mereka menyatakan bahawa kita boleh menjadikan mereka sebagai perantara untuk memperkenankan doa kita dengan menjadi penghubung kita dengan Allah kerana mereka berada di sisi Allah.

“Dan jangan sekali-kali Engkau menyangka orang-orang Yang terbunuh (yang gugur Syahid) pada jalan Allah itu mati, (Mereka tidak mati) bahkan mereka adalah hidup (secara istimewa) di sisi Tuhan mereka...” (Ali Imran: 169)

Sebenarnya, di dalam ayat ini sendiri tidak langsung menyatakan bahawa orang yang syahid dan hidup di sisi Allah itu mampu menjadi perantara untuk memperkenankan doa. Dan selanjutnya, kita sendiri tidak tahu mereka berada di mana di sisi Allah itu. Sedangkan para malaikat sendiri yang naik kepada Allah pun tidak mampu menjadi perantara kita dengan Allah, inikan pula orang yang telah mati yang kita tidak tahu mereka di mana. Tidaklah lain, sebenarnya mereka hanya menggunakan akal dan sangkaan nafsu semata-mata mentakwil ayat tersebut.

“Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhai (Nya). (an-Najm (53: 26)”

Berkenaan Pergi Ke Kubur Dan Bertawassul Dengan Orang Kuburan:

Allah s.w.t. berfirman:

“Ertinya: Katakanlah, ‘Serulah mereka yang kamu anggap (sebagai bahan sembahan) selain Allah, mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat zarrah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam (penciptaan) langit dan bumi, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagiNya” (Saba (34): 22)

Sabda Rasulullah s.a.w:

“Ertinya: Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan dan jangan jadikan kuburku sebagai tempat perayaan (beribadat), dan bersalawatlah atasku, sesungguhnya shalawat kalian sampai kepadaku bagaimanapun keadaan kalian” (Hadits Riwayat Tirmidzi V/157, Abu Dawud II/534, dan Ibnu Majah I/348 di dalam Sunan)

Sedangkan yang berkenaan dengan beribadah kepada Allah di kuburan, maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melarang yang demikian itu. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

“Ertinya: Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid (tempat ibadah).” (Hadits Riwayat Bukhari da Muslim)

Larangan menjadikan kubur sebagai masjid (tempat ibadah) mengandungi larangan menjadikan kubur sebagai tempat beribadah kepada Allah atau untuk beribadah kepada selain-Nya, sama saja apakah terdapat bangunannya ataupun tidak.

Adapun (perbuatan) mendatangi penghuni kubur lalu berdoa kepadanya dan meyakini bahwa dia memiliki manfaat dan mudharat (bahaya), maka perbuatan ini adalah syirik besar. Melalui hadis tersebut juga Nabi s.a.w hanya menyatakan bahawa yang sampai adalah selawat ke atas beliau (Nabi s.a.w) dan bukannya doa atau pun sebarang permintaan.

Firman Allah s.w.t:

“Ertinya: Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia” (Al-Ikhlas (112): 4)
Dan di dalam hadits qudsi;

“Ertinya: Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang didalamnya dia mempersekutukan Aku dengan selain-Ku, maka Aku tinggalkan dia dan sekutunya.” (Hadits Riwayat Muslim)

Sabda Baginda Rasulullah s.a.w lagi;

Janganlah kamu meninggalkan gambar kecuali engkau telah menghancurkannya dan tidak pula kubur yang diagungkan melainkan engkau telah meratakannya” (Imam Ahmad I/96, 129. Muslim dengan Syarah Nawawi VII/36. Nasai IV/88,89 dan Tirmidzi III/366.)

Dan telah tetap dari Nabi s.a.w. bahawa beliau melarang mengapuri kubur, duduk di atasnya, dan dibuat bangunan di atasnya. (Lihat Hadits Riwayat Imam Ahmad III/295, 399. Muslim dengan Syarah Nawawi VII/37. Tirmidzi III/368. Abu Dawud III/552. Nasai IV/86,87. Ibnu Majah I/498)

Allah menghendaki Kita Bertawakkal dan berserah hanya kepada Allah s.w.t:

“Ertinya: Maka bertawaqallah kamu kepada Allah menurut kesanggupannmu” (At-Taghabun: 16)

“Ertinya: Katakanlah, ‘Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)” (Al-An’am: 162-163)

Berdoalah Kepada Allah (Allah mengarahkan agar berdoa kepada-Nya secara terus tanpa ada tawassul kepada zat selainnya):

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (al-Baqarah (2): 186)

Tidak Berdoa Dan Beribadah Sambil Menyekutukan Allah:

"Dan bahawa sesungguhnya masjid-masjid itu untuk (ibadat kepada) Allah semata-mata; maka janganlah kamu seru dan sembah sesiapapun bersama-sama Allah. "Dan bahawa sesungguhnya, ketika hamba Allah (Nabi Muhammad) berdiri mengerjakan Ibadat kepada-Nya, mereka hampir-hampir menindih satu sama lain mengerumuninya". Katakanlah (Wahai Muhammad): "Sesungguhnya Aku hanyalah beribadat kepada Tuhanku semata-mata, dan Aku tidak mempersekutukan-Nya Dengan sesiapapun". (al-Jin (72): 18-20)

Berkenaan Syafa’at Daripada Nabi s.a.w.:

Dalam hal ini, adalah sebenarnya syafa’at belum diberikan kepada sesiapa pun lagi pada masa ini. Maka, adalah suatu tindakan yang batil apabila seseorang itu berdoa memohon syafa’at daripada Rasulullah s.a.w ketika di waktu ini. Sedangkan perihal syafa’at itu hanyalah berlangsung di hari kiamat kelak. Dalilnya adalah hadith riwayat Muslim daripada Kitab al-Iman, dan ad-Darimi bahawa Rasulullah s.a.w. telah bersabda:

“Aku adalah orang yang pertama yang memberi syafa’at di syurga dan aku adalah nabi yang paling banyak bilangan pengikutnya.”

Malah di dalam hadis-hadis yang lain di dalam sahih Muslim, kitab al-Iman (oleh Imam Muslim) menyatakan bahawa manusia pergi kepada nabi-nabi bermula dengan Adam a.s., Nuh a.s., Ibrahim a.s., Musa a.s., dan ‘Isa a.s., untuk mendapatkan syafa’at melalui mereka supaya mempercepatkan hisab di hari kiamat serta dimasukkan ke dalam syurga. Kesemua nabi-nabi tidak mampu melakukannya melainkan setelah Rasulullah s.a.w. menyembah Allah s.w.t. lalu dikurniakan syafa’at kepadanya. Di dalam bab yang sama juga, imam Muslim telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah, hadith berikut:

“Bagi setiap nabi (telah diberi peluang) permintaan yang dikabulkan. Maka setiap nabi yang lain telah mempercepatkan permintaannya masing-masing. (Tetapi) sesungguhnya aku (nabi s.a.w.) telah menyimpan permintaan aku (untuk mendapatkan) syafa’at bagi umatku di hari kiamat kelak dan ia (syafa’atku ini) adalah dikurniakan jika dikehendaki Allah s.w.t. kepada sesiapa yang mati dari umatku yang tiada mensyirikkan Allah dengan sesuatu.”

Hadis-hadis yang lain:

“Sesungguhnya syafa'atku diperuntukkan bagi umatku yang sama sekali tidak berbuat syirik kepada Allah.” (Hadis Riwayat Ahmad)

Tuesday, June 12, 2007

Tajuk: PERSOALAN KUBURIYUN (PEMUJA KUBUR) MENURUT IMAM SYAFI'E & AHLUS SUNNAH

Persoalan Kuburiyun (Pemuja Kubur) Menurut Ahlus Sunnah

http://bahaya-syirik.blogspot.com

Sudah ratusan tahun Islam masuk ke Nusantara dan telah dianut oleh jutaan penduduknya, namun persoalan kuburi masih tidak diketahui dan difahami bukan sahaja oleh orang awamnya tetapi termasuk juga orang yang dianggap sebagai ulama. Buktinya jelas di mana terdapat masjid-masjid lama dan baru serta surau-surau yang hingga hari ini masih dipenuhi dengan kuburan, sama ada di dalam, di luar, di persekitaran atau di tanah wakaf masjid.

Oleh kerana perkara ini berkaitan langsung dengan persoalan akidah dan membabitkan kesyirikan, maka menjadi kewajipan kepada penulis untuk menjelaskan hukum-ahkamnya melalui tulisan ini.

Fenomena syirik yang berpunca dari perbuatan (amalan) kuburi sangat berleluasa di kalangan masyarakat Islam. Ia wajib difahamkan dan diketahui oleh setiap orang Islam agar kesyirikan yang berpunca dari perbuatan kuburi dapat dibenteras dan dihapuskan. Kerana terdapat kekeliruan di dalam pemahaman sebahagian mereka yang tidak dapat membezakan antara bid’ah kuburi dan sunnahnya menziarahi kubur. Buku yang dipenuhi dengan dalil dan hujjah ini akan membantu para pembaca memahami persoalan ini dengan panduan dalil-dalil al-Quran, hadis-hadis sahih, athar sahabat yang sahih serta fatwa-fatwa para ulama muktabar terutamanya fatwa Imam as-Syafie rahimahullah berserta para imam Salaf as-Soleh yang lainnya.

Uthman El-Muhammady Dan Yang Sefahaman Dengannya Menuduh Wahhabi Menolak Amalan Ziarah Kubur

Kenyataan Uthman El-Muhammady (penulis akan menggunakan di tulisan ini dengan panggilan Pak Man pengganti Uthman El-Muhammady) di akhbar Mingguan bahawa Wahhabi “Menolak amalan…. ziarah kubur”. Kenyataan ini atau yang serupa ini boleh mengelirukan orang-orang awam, tuduhan yang liar dan pembohongan atas nama Imam Syafie terhadap seseorang ulama yang belum dia kenali. Kerana sepanjang penelitian penulis terhadap tulisan (kitab-kitab) Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang dituduh mencipta dan menyebarkan fahaman Wahhabi, tidak terdapat satupun di dalam kitab-kitab beliau yang mengharamkan amalan ziarah kubur, malah beliau berpegang dengan hadis-hadis sahih yang memerintahkan agar kaum muslimin menziarahi kubur orang-orang Islam. Beliau meyakinkan umat Islam bahawa ziarah kubur orang-orang Islam hukumnya sunnah. Benarnya hakikat dan kenyataan ini berdasarkan hadis-hadis sahih yang terdapat di dalam kitab-kitab beliau yang memperkatakan tentang ziarah kubur. Dan hadisnya ialah:
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أبِيْ مُلَيْكَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أقْبَلْت ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ فَقُلْتُ لَهَا : يَاأُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَلَيْسَ نَهَى رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ قَالَتْ : نَعَمْ ، نَهَىعَن زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ ثُمَّ أمَرَ بِزِيَارَتِهَا.

"Dari Abdullah bin Abi Mulaikah radiallahu ‘anhu: Sesungguhnya ‘Aisyah radiallahu ‘anha menemuiku pada suatu hari di perkuburan, maka aku berkata kepadanya: Wahai Ummul Mukminin, bukankah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang dari menziarahi kubur? Beliau berkata: Ya, dahulu ditegah dari menziarahi kubur tetapi disuruh menziarahi kemudiannya". H/R Turmizi

Pak Man sewajarnya berlaku adil, periksa dan baca dulu semua kitab-kitab tulisan Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian barulah beri komentar atau kenyataan. Kegenjotan Pak Man dalam tuduhannya terhadap golongan yang dituduh sebagai Wahhabi mencetuskan fenomena dan persepsi yang negatif terhadap dirinya sendiri dan terhadap aliran yang dituduh tanpa berasas.

Tidak releven jika Pak Man duduk di takuk kepompong lama tetapi mahu menegur golongan Wahhabi yang diakui oleh beliau sendiri sebagai golongan “berkembang di kalangan cerdik pandai”. Mungkin perkembangan ini menjadi gugatan alirannya yang dipertahankan oleh Pak Man.

Namun wahai Pak Man, apa yang jelas terdapat di dalam tulisan Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab ialah istilah “Kuburi” bukan “Pengharaman Ziarah Kubur”, kerana “Kuburi” bermaksud: “Pemuja, penyembah atau penyeru orang yang di dalam kubur”. “Kuburi” sangat ditentang juga oleh semua para Imam fiqh dan akidah terutamanya para ulama muktabar bermazhab as-Syafieyah serta Imam Syafie rahimahullah. Apakah Imam Syafie juga seorang Wahhabi kerana mempunyai keyakinan yang serupa dengan Muhammad bin Abdul Wahhab dalam persoalan “Kuburi”? Kerana setiap orang yang mempunyai amalan dan keyakinan yang sama dengan Muhammad bin Abdul Wahhab dianggap Wahhabi oleh Pak Man dan yang segolongan dengannya..

Walau bagaimanapun tidak mungkin Imam Syafie dianggap sebagai Wahhabi kerana Imam as-Syafie terlebih dahulu dilahirkan sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab, tetapi tak tahulah bagaimana pandangan Pak Man dan orang-orang yang sealiran dengannya tentang perkara ini.

Secara ilmiyah, tuduhan Pak Man sama sekali tidak mengikut disiplin ilmu (tidak ilmiyah) dan tidak benar terhadap Wahhabi, malah ianya merupakan satu fitnah. Menimbulkan isu seperti inilah sebenarnya yang boleh memecah-belahkan ummah dan perpaduan. Isu yang boleh mengocak ketenangan dan kebebasan masyarakat untuk memilih yang hak dan menolak yang batil.

Menziarahi kubur dan amalan kuburi amat berbeza, kerana kuburi bukan bermaksud melarang ziarah kubur, tetapi kuburi ialah amalan yang telah diharamkan oleh al-Quran, al-Hadis dan athar para ulama Salaf as-Soleh terutamanya Imam as-Syafie. Mungkin, kerana kurang fahamnya Pak Man dan masyarakat kita tentang kuburi, maka disangkanya istilah ini membawa maksud melarang menziarahi kubur, sedangkan apabila membincangkan kuburi Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab menyeru agar meninggalkan amalan-amalan bid’ah dan syirik yang berkaitan dengan kubur dan orang mati.

Pak Man perlu tahu bahawa amalan kuburi telah diharamkan oleh Imam as-Syafie rahimahullah dan para ulama muktabar as-Syafieyah.

Apa Itu Kuburi?

Kalimah “Kuburi” قُبُرِيٌّ ialah setiap perbuatan bid’ah yang dinasabkan kepada kubur, ia bermaksud:

“Sesuatu amalan atau kepercayaan yang membawa kepada pemujaan, pensucian (mentaqdis), memuliakan dan mencintai kubur serta roh orang mati (mayat). Atau ghulu (keterlaluan) sehingga bertawassul dengan cara menyeru, meminta dan memohon (berdoa) kepada orang yang telah mati di kubur-kubur mereka”.

Perbuatan seumpama ini dinamakan “kuburi” dan ia adalah merupakan perbuatan bid’ah, haram dan syirik besar yang wajib ditinggalkan dan dihapuskan oleh para ulama seperti Pak Man dan para alim ulama di Malaysia yang mengaku bermazhab as-Syafie.

Amalan-amalan mungkar yang dianggap amalan “kuburi” dan sepakat diharamkan oleh Imam as-Syafie dan para ulama besar bermazhab as-Syafie:

1 - Membina masjid di tanah perkuburan, mengkebumikan mayat di dalam masjid atau di kawasan tanah masjid.

2 - Solat wajib atau sunnah di kubur atau di masjid yang ada kubur, sama ada di dalam, di luar atau di persekitarannya.

3 - Solat wajib atau sunnah menghadap kubur (kecuali solat jenazah).

4 - Meminta (menyeru), berdoa atau bertawassul kepada orang mati (mayat) di dalam kubur sama ada wali, nabi atau para rasul.

Adapun dalil-dalil pengharaman amalan “kuburi” berdasarkan hujjah-hujjah dari syara dan fatwa para ulama Salaf as-Soleh:

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ اَنْ يُبْنَى مَسْجِدَ بَيْنَ الْقُبُوْرِ.

“Dari Anas beliau berkata: Rasulullah telah memakruhkan membina masjid di antara kuburan”.

H/R Ibn Abi Syaibah 2/185. Perawinya thiqah termasuk perawi Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin al-Athram juga di (فتح البارى) dari Ibn Rejab 1/81/65 dari al-Kawakib.

عَنْ اِبْرَاهِيْم النَّخْعِي اَنَّهُ يَكْرَهُ اَنْ يَجْعَلَ عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِدًا.
“Dari Ibrahim an-Nakh’ie: Sesungguhnya Nabi menegah orang yang mendirikan masjid di atas perkuburan”. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah 4/134 dengan sanadnya yang sahih)

قَوْلُ الشَّافِعِي: وَاَكرَهُ اَنْ يبْنَى عَلَى الْقَبْرِمَسْجِدَ ، فِى عِبَارَةِ الشَّافِعِيَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ خَاصَة عَلَى الْكَرَاهَةِ التَّحْرِيْمِيَّةِ ، لاَنَّهُ هُوَ الْمَعْنَى الشَّرْعِيْ الْمَقْصُوْد فِى الاِسْتِعْمَالِ الْقُرْآنِ ، وَلاَشَكَّ اَنَّ الشَّافِعِيْ مُتَاَثِّر بِاُسْلُوْبِ الْقُرْآنِ غَايَةُ التَّاْثِيْر ، فَقَدْ قَالَ تَعَالَى : (وَكَرَّهَ اِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ) وَهَذَا كُلُّهَا مُحَرَّمَات.

“Qaul Syafie: Aku memakruhkan membina masjid di atas kubur. Dalam ungkapan Imam Syafie yang lalu ialah makruh yang haram, kerana itulah makna yang dimaksudkan oleh syara dalam penggunaan al-Quran. Tidak syak lagi bahawa Syafie terkesan dengan uslub al-Quran dengan kesan yang mendalam sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Ta’ala: Menjadikan kamu benci كرَّهَ kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. (Al-Hujurat, 49:7) Yang mana semuanya ini telah diharamkan oleh al-Quran”. (Lihat: (تحذير الساجد اتخاذ القبور مساجد) hlm.51-52. Nasruddin al-Albani)

كَقَوْلُهُ تَعَالَى : كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مُكْرُوْهًا.
“Semuanya itu adalah kejahatan amat dibenci “diharamkan” (مَكْرُوْهًا) di sisi Tuhanmu”. (Al-Isra, 17:38)

Solat wajib atau sunnah (kecuali solat mayat/jenazah) di kuburan atau di masjid serta surau yang ada kubur, sama ada di dalam, di luar, di persekitaran, di masjid besar, di masjid kecil, di masjid lama, masjid baru atau di musalla, maka solat di tempat-tempat tersebut haram hukumnya berdasarkan hadis-hadis sahih:
عَنْ اَبِيْ مَرْثَدِ الْغَنَوِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : لاَ تُصَلُّوْا اِلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا.
“Dari Abu Marsad al-Ghanawi beliau berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Janganlah kamu solat menghadap kubur dan janganlah duduk di atasnya”. (H/R Muslim, 3/62. Abu Daud. Ahmad, Nasaii dan Turmizi)

لاَ تُصَلُّوْا اِلَى قُبْرٍ وَلاَ تُصَلُّوْ ا عَلَى قَبْرٍ.
“Janganlah kamu solat menghadap kubur, dan janganlah solat di atas kubur”.
H/R Tabrani dalam (المعجم الكبير) 3/145. Al-Muqaddisi dalam (المختار). Menurut al-Albani: Hadis ini sahih. (Lihat (تحذير الساجد) hlm. 31.)

Al-Manawi rahimahullah berkata tentang hadis ini yang melarang (mengharamkan) solat menghadap kubur atau duduk di atas kubur. Lihat keterangan ini di dalam (فيض القدير):

“Iaitu menjadikan kubur di sebelah kiblat”. (Lihat (تحذير الساجد) hlm. 31.)

Qadi al-Baidhawi rahimahullah berfatwa tentang haramnya amalan kuburi, iaitu antaranya solat menghadap kubur atau menjadikan (menanam) mayat di hadapan masjid atau surau. Beliau berkata:

“Orang-orang Yahudi sujud kepada kubur para nabi mereka bertujuan untuk memuliakannya. Dijadikan kubur-kubur tersebut di sebelah kiblat dengan cara menghadapkan solat mereka ke kubur. Akhirnya kubur tersebut menjadi berhala. Oleh itu, mereka dilaknat oleh Allah. Maka ditegah orang-orang Islam dari melakukan seperti mereka (Yahudi)”. (Lihat (تحذير الساجد) hlm. 31.)

Tetapi masih banyak masjid-masjid di seluruh Malaysia, Singapura dan di negara-negara Islam lain yang di sekeliling dan di arah kiblatnya dipenuhi kuburan. Apakah membiarkan kubur di kawasan masjid tidak diharamkan oleh Imam Syafie?

Bacalah dan fahamilah sabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafie dalam mengharamkan solat di masjid yang ada kubur atau menanam mayat di kawasan masjid atau di tanah masjid iaitu berdasarkan beberapa hadis sahih:

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ ، اِلاَّ الْمَقْبَرَة وَالْحَمَّام.

“Dari Sa’id al-Khudri radiallahu ‘anhu: Bersabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Bumi ini keseluruhannya tempat bersujud kecuali kubur dan tandas”. H/R Abu Daud (492). Darimi 1/322. Ibn Majah (745). Ahmad, Turmizi, Hakim dan Ibn Hibban. Hadis sahih.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعَةُ وَهُمْ اَحْيَاءُ ، وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ.

“Dari Abdullah bin Masoud radiallahu ‘anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Sesungguhnya sekeji-keji manusia ialah orang yang menemui kejadian kiamat sedangkan mereka masih hidup, seterusnya orang yang menjadikan kubur sebagai masjid”. H/R Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Abi Syaibah, Tabrani di dalam Mu’jam Kabir, Abu Nuim dan Abu Ya’la. Hadis sahih.

عنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : اَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً رَاَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيْهَا تَصَاوِيْرُ ، فَذَكَرَتَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اَنَّ اُوْلَئِكَ اِذَا كَانَ فِيْهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنُوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَصَوَّرُا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ ، فَاُوْلَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“Dari ‘Aisyah ia berkata: Sesungguhnya Ummu Habibah dan Ummu Salamah pernah menerangkan kepada Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam tentang gereja yang mereka lihat di negeri Habsyah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar (orang yang telah mati). Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Sesungguhnya mereka itu apabila ada di kalangan mereka orang soleh yang mati, mereka membina masjid di kuburannya, lalu mereka buat gambar di dalamnya. Mereka itulah sekeji-keji makhluk di sisi Allah pada Hari Kiamat”. (H/R Bukhari 1/111, 112. Muslim, 2/66, 67. Ahmad, 6/51. Ibn Abi Syaibah, 4/140. Baihaqi, 4/51 dan an-Nasaii)

Berkata al-Hafiz Ibnu Rejab rahimahullah yang tercatit di dalam kitab (فتح البارى):

“Hadis ini dalil yang menunjukkan tentang haramnya membina masjid di atas kubur orang-orang soleh dan meletak gambar di dalam masjid sebagaimana yang dilakukan oleh Nasara (terhadap gereja mereka)”. (Lihat: (تحذير الساجد) hlm. 17. Al-Albani.)

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَيْنَ الْقُبُوْرِ.

“Dari Anas radhiallahu ‘anhu berkata: Sesungguhnya Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang mendirikan solat di antara kubur-kubur”. (Menurut Imam Haitami para rawinya adalah perawi-perawi yang sahih. Lihat: Majmu az-Zawaid juz 2. Hlm. 27.)

Hadis sahih riwayat al-Bazzar.

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.
“Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid-masjid”. H/R Bukhari, 2/106. Muslim, 2/67. Ahmad, 6/80, 121, 255

وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ فَلاَ تَدْعُوْا مَعَ اللهِ اَحَدًا.

“Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu sekutukan doa kamu kepada Allah dengan yang lain”.

Melalui hadis-hadis sahih di atas, para ulama muktabar dari kalangan mazhab as-Syafieyah berfatwa sebagaimana terdapat di dalam (التهذيب) dan syarahnya (المجموع), bahawa mereka telah ijmak (sepakat) tentang haramnya menjadikan kuburan sebagai masjid dan jelas haramnya perbuatan tersebut kerana terbukti dilaknat oleh Allah para pelakunya, (Lihat: (تحذير الساجد) hlm. 51. al-Albani) sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam:

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدَ والنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوْا.

“Laknat Allah ke atas Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid-masjid. (Berkata ‘Aisyah) mereka (ketua-ketua agama) menakut-nakutkan umatnya seperti apa yang mereka (Yahudi dan Nasrani) lakukan”. H/R Bukhari 1/112. Muslim 2/67. Ahmad 1/218, 6/34, 229 dan 275. Darimi 1/327. Baihaqi 4/80. Dan an-Nasaii.

قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

“Semoga Allah membinasakan Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kubur para Nabi mereka sebagai masjid-masjid”. ( H/R Bukhari, 1/112,113. Muslim, 11/67. Ahmad, 11/283, 366, 453 dan 518. Abu Daud (3227) dan Baihaqi)

Hanya orang-orang yang benar-benar beriman akan sentiasa mematuhi hadis-hadis di atas ini, mereka akan terus memperjuangkan dan mempertahankan hadis-hadis sahih ini walaupun mereka sedang dituduh sebagai Wahhabi atau dituduh menentang sunnah as-Syafieyah oleh mereka yang tidak tahu siapa dan apa itu Wahhabi dan juga tersalah anggap terhadap Wahhabi.

Bagaimana dengan Pak Man? Pak Man ikut telor mana? Telor Syafieyah atau Pak Man Telor? Memang ada orang yang suka bercakap ikut lenggang kangkong, tetapi jangan sampai ikut lenggang kongkang. Maaf mungkin bahasa penulis agar kasar sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Man. Betul kata Dato’ Seri Sahidan Bin Kasim: “Tinggalkan Qunut bukan semestinya Wahhabi”.

Menurut Mazhab As-Syafie

Menurut Mazhab as-Syafie, dilarang (diharamkan) solat berhampiran kubur, termasuk di masjid yang dibina berhampiran dengan kubur, kerana solat di tempat seperti itu tidak ada contohnya dari syara dan bukan amalan Ahli Sunnah wal-Jamaah. Kecuali jika kawasan masjid atau tanah masjid dan tanah perkuburan diasingkan (di zon), sama ada dengan tembok, pagar atau parit. Pengharaman ini berdasarkan athar dari ‘Umar bin al-Khattab radhiallahu ‘anhu:

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ اُصَلِّيْ قَرِيْبًا مِنْ قَبْرٍ ، فَرَآنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ: اَلْقَبْرُ! اَلْقَبْرُ! . فَرَفَعْتُ بَصَرِيْ اِلَى السَّمَاءِ وَانَا اَحْسَبُهُ يَقُوْلُ : اَلْقَمَرُ ! اَلْقَمَرُ!.

“Dari Anas radhiallahu ‘anhu berkata: Aku pernah mahu mengerjakan solat berhampiran kubur, apabila ‘Umar bin al-Khattab melihatku, maka beliau berkata: Kubur, Kubur! Aku melihat ke langit kerana aku menyangka beliau berkata: Bulan, bulan!”. (H/R Abul Hasan dalam (جزء فيه مجالس من امالي ابي الحين القزويني) 1/3 dengan sanad yang sahih. Dita’liq oleh Imam al-Bukhari dalam Fathul Bari 1/437)

Dan terdapat penyambungannya oleh Abdul Razak dalam (مصنفه) 1/404/1581. Dengan tambahan:

قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : انَّمَا اَقُوْلُ الْقُبُوْر ، لاَ تُصَلِّى اِلَيْهِ.

“Berkata ‘Umar (kepada Anas): Yang aku katakan kubur (bukan bulan), janganlah engkau bersolat menghampiri kubur (atau menghadap kubur)”. (Lihat: (تحذير الساجد) hlm. 17. Al-Albani.)

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan sebagai jawapan kepada persoalan kuburi yang sangat berleluasa di negara-negara Islam sejak dahulu sehinggalah sekarang iaitu:

“Menjadikan suatu tempat sebagai masjid ialah bertujuan untuk mendirikan sembahyang lima waktu dan mengerjakan ibadah-ibadah yang lain di dalamnya. Itulah tujuan sebenar didirikan sesebuah masjid. Jika matlamat pembinaan sesebuah masjid hanyalah untuk didirikan ibadah dan berdoa kepada Allah semata bukan kepada para makhluk, maka diharamkan oleh Rasulullah menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, kerana fungsi masjid untuk solat di dalamnya sebagaimana tujuan semua masjid dibina. Namun, jika mendirikan masjid di kubur maka ia akan mudah membuka ruang untuk mengubah maksud ibadah seseorang itu daripada beribadah kepada Allah akan tercampur dengan beribadah kepada orang di dalam kubur, iaitu dengan cara berdoa (bertawassul) kepada kubur dan berdoa di sisi kubur. Maka Rasulullah telah melarang menjadikan tempat seperti ini untuk beribadah kepada Allah supaya dapat menutup ruang daripada menyekutukan Allah dengan mayat di dalam kubur”. (Lihat: القاعدة الجليلة Hlm. 22. Ibnu Taimiyah.)

Ibn al-Malik rahimahullah menjelaskan tentang haramnya amalan kuburi:

“Diharamkan mendirikan masjdi di kuburan ialah kerana bersolat di masjid yang ada kubur sama seperti mengikut sunnah dari sunnah-sunnah Yahudi”. (Lihat: تحذيرالساجد hlm. 182. Nasruddin al-Albani.)

Menurut mazhab Hambali, bersolat di masjid yang ada kubur atau di masjid yang didirikan di perkuburan, hukumnya tidak sah solat tersebut (Lihat: تحذير الساجد hlm. 182. Nasruddin al-Albani. hlm. 185. Lihat: شرح المنتهى 1/303) dan wajib diulang semula.

Kalau Pak Man meneliti semua kita-kitab empat imam mazhab, pasti ditemui bahawa semua imam-imam yang empat, Syafie, Hambali, Hanafi dan Maliki kesemua mereka bersepakat mengharamkan amalan “kuburi”.

Pendirian tegar Pak Man untuk menghapuskan apa yang dianggap Wahhabi, sewajarnya berlandaskan teras ilmiyah dan kematangan berfikir panjang, terutama setelah beliau bergelar fellow kehormat ……… dan orang yang disegani.

Pak Man perlu tahu, ancaman terhadap amalan yang diatasnamakan sebagai amalan as-Syafieyah di Malaysia bukan datangnya dari Wahhabi atau gerakan Wahhabi, tetapi datangnya dari orang-orang yang mengaku bermazhab as-Syafie kemudian mengatasnamakan sesuatu amalan sebagai amalan as-Syafie sebelum jelas bahawa itu dari Imam as-Syafie. Begitu juga berpunca dari cengkaman kejahilan segelintir orang yang ditokohkan dan diulamakan oleh orang-orang yang berkepentingan atau orang yang tergugat kepentingannya jika amalan yang benar-benar sunnah dihidupkan dan disebarkan oleh golongan yang dilabelkan sebagai Wahhabi, kerana golongan yang dilabelkan sebagai Wahhabi juga tidak secara langsung telah membongkar bid’ah-bid’ah yang dinasabkan kepada Imam Syafie atau diklasifikasikan sebagai amalan mazhab as-Syafie sedangkan pada hakikatnya yang sebenar, itu semua tidak ada kena mengena dengan Imam Syafie atau dengan mazhab as-Syafie. Didapati rata-rata mereka yang menentang golongan yang dituduh Wahhabi mereka yang menuduh sebenarnya tidak tahu tentang Wahhabi, apa itu Wahhabi, siapa dia Wahhabi dan Wahhabiyah. Mungkin dalam kalangan mereka termasuk Pak Man. Maaf kalau penulis salah skip! Tentunya Pak Man seorang yang pemaaf.

Menetapkan Ziarah Kubur Di Hari Raya Amalan Bid’ah Bukan Amalan Ahli Sunnah Wal-Jamaah As-Syafieyah

Mengkhususkan hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu atau musim-musim tertentu untuk menziarahi kubur terutamanya secara beramai-ramai, seperti hari haul atau di hari raya, kemudian duduk membaca al-Quran, bertakbir raya, berzikir kemudian makan di kuburan adalah perbuatan bid’ah bukan sunnah kerana ia bukan amalan Ahli Sunnah wal-Jamaah as-Syafieyah.

Tidak ada dalil yang membolehkan dan tidak pernah disuruh atau dilakukan oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam, para sahabat, para tabiin dan para Salaf as-Soleh perbuatan tersebut. Orang Islam yang melakukannya sewajarnya mendatangkan dalil syarie untuk membuktikan bahawa ia dibolehkan oleh agama agar tidak menjadi amalan yang bid’ah. Nabi melarang berkumpul-kumpul dan berhari raya walaupun di kubur baginda:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاًَتَتَّخِذُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا.

“Dari Abu Hurairah radiallahu ‘anhu berkata: Bersabda sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Janganlah kamu jadikan kuburku tempat berhari raya”. (Hadis sahih riwayat Ahmad 2/367. Abu Daud (2042))

Pak Man boleh lihat sendiri pada setiap hari raya, seawal pagi masyarakat Islam telah berkunjung ke kubur-kubur saudara mara mereka. Amalan ini menjadi acara-acara ritual yang bersifat rutin disetiap menjelangnya Syawal.

Sedarkah Pak Man, bahawa Imam Syafie melarang berkumpul-kumpul semula kerana kematian? Larangan ini bukan sahaja terhad di rumah-rumah tetapi juga di masjid-masjid, surau atau di mana sahaja. Masyarakat Islam (Melayu terutamanya) akan menunggu semua anak-cucu dan saudara mara berkumpul di hari raya untuk sama-sama ke kubur. Di perkuburan mereka melakukan semua perkara-perkara yang ditentang oleh Imam Syafie kerana jelas ianya boleh membawa kepada ratapan, tangisan dan mengulangi kesedihan, yang mana semuanya itu merupakan amalan bid’ah yang adakalanya dicampur-baurkan dengan amalan khurafat atau syirik.

Kerancuan Pak Man memahami antara fiqh Syafie dan mazhab as-Syafieyah amat ketara jika benar kenyataan di Mingguan bukan kesilapan pemberita semata. Mudah-mudahan ia kesilapan yang bukan dari Pak Man.

Kegetiran dan ketidak-upayaan Pak Man menghadapi apa yang dituduh sebagai golongan Wahhabi, menjadikan beliau mudah membuat kenyataan bahawa Wahhabi “ekstrem” dan juga membuat fitnah bahawa “Fahaman Wahhabi berjaya menggulingkan kerajaan Uthmaniyah dan wajar menjadi peringatan kepada kerjaan Negara ini”. Kenyataan ini menunjukkan Pak Man sangkap jarang, gelap sejarah Imam Abdul Wahhab, dan belum meneliti sejarah Hijaz secara ilmiyah. Jika sekiranya kenyataannya hanya sekadar pandangan, lebih baik menyekap sahaja pandangannya agar menjadi pencuci mulut dan tidak menjadi pencuci fikiran. Kasihan! kepandiannya bercakap telah membongkar apa yang sebenarnya tersimpan di benak Pak Uthman. Mungkin atau boleh jadi Pak Man ingin menjadi kritikus yang handal sehingga pandai mengkritik Muhammad bin Abdul Wahhab yang mempunyai kriteria ulama dan mujaddid. Maaf!

Syabas kepada Dato’ Seri Sahidan Kasim! Semoga Allah memberkati usahanya, ketika semua menyepi, beliau bangun mempertahankan kebenaran golongan yang dituduh Wahhabi. Walaupun beliau dan negeri Perlis dilabel sebagai Wahhabi, tetapi yang sebenarnya beliau telah mempertahankan Imam Syafie dan Salafi.

Meratap Di Kubur Bukan Amalan Ahli Sunnah Wal-Jamaah Kerana Diharamkan Oleh Imam Syafie

Masyarakat Islam di Malaysia (termasuk di Nusantara) yang dianggap oleh Pak Man mengamalkan amalan Ahli Sunnah wal-Jammah Syafieyah, sebenarnya beramal dengan amalan yang kebanyakannya (bukan semuanya) amat bertentangan dengan amalan dan fatwa Imam Syafie rahimahullah. Mereka menghalalkan bid’ah amalan-amalan yang dibid’ahkan oleh Imam Syafie atas nama atau bersempena nama Imam Syafie. Mereka memandai-mandai memasukkan perbuatan dan amalan-amalan mereka yang bid’ah ke dalam mazhab as-Syafie tanpa ada bukti. Contohnya, antara perkara yang diharamkan oleh Imam Syafie ialah berkumpul-kumpul semula kerana orang mati yang telah dikebumikan, menimbulkan kesedihan yang baru dan ratapan, iaitu seperti apa yang terjadi di seluruh perkuburan orang-orang Islam di Malaysia disetiap hari raya. Imam Syafie sendiri telah menegaskan dengan fatwanya:
وَاَكْرَهُ الْمَاْتَمَ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بُكَاءٌ فَاِنَّ ذَلِكَ يُجَدِّدُ الْحُزُنَ.

“Aku memakruhkan maktam, iaitu berkumpul-kumpul untuk si Mati walaupun tidak ada tangisan, kerana maktam akan menimbulkan kesedihan yang baru”. ( Lihat: Al-Umm, juz, 1 hlm. 248.)

Berkumpul-kumpul beramai-ramai di kuburan di hari raya menurut fatwa Imam Syafie termasuk maktam yang telah diharamkan secara ijmak (Kesepakatan ulama), kerana selain berkumpul-kumpul ada yang menangis dan meratap. Mereka juga melakukan berbagai-bagai bid’ah, kesyirikan dan khurafat di kuburan. Bagaimana pandangan Pak Uthman? Adakah bersama mereka yang mempertahankan Imam Syafie yang dianggap Wahhabi atau bersama orang-orang yang memuja kuburi? Tolonglah berikan kepada kami hujjah-hajjah yang qat’iyah.

Duduk Dan Makan Di Kuburan, Ditentang Oleh Wahhabi Atau Syafie?

Penulis pernah melawat perkuburan Pusara Aman di Singapura. Tujuan penulis adalah ingin tahu bagaimana amalan bid’ah dilakukan di perkuburan dimusim perayaan. Penulis telah melihat beberapa keluarga yang menziarhi kubur keluarganya dihari raya, mereka datang beramai-ramai ke perkuburan sehingga ada yang menaiki lori, bas atau van. Mereka membawa tikar, makanan atau hidangan. Mereka duduk beramai-ramai sambil membaca ayat-ayat al-Quran, bertahlil dan ada sekeluarga yang bertakbir hari raya di samping kubur keluarga mereka. Selesai upacara tersebut, mereka mencari sudut yang lapang, kemudian duduk beramai-ramai sambil membahagi-bahagikan makanan untuk dimakan bersama keluarga di perkuburan. Mereka kelihatan benar-benar merayakan perayaan Hari Raya di perkuburan beramai-ramai bersama sanak saudara dan anggota keluarga. Apakah ini amalan Ahli Sunnah wal-Jamaah mengikut mazhab as-Syafie? Sedangkan perbuatan tersebut telah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan telah difatwakan tentang haramnya oleh Imam as-Syafie serta para ulama besar yang bermazhab as-Syafieyah sebagaimana tercatit dalam kitab (اعانة الطالبين) Juz. 2. Hlm. 146:
وَيكْرهُ…. نَقْلُ الْطَّعَام اِلَى الْقُبُوْرِ.
“Dibenci (makruh yang haram) membawa makanan ke kubur”.

Duduk di atas kubur (di perkuburan orang-orang Islam) juga telah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan difatwakan juga oleh Imam Syafie di dalam kitab Al-Umm. Mereka yang dibolehkan duduk hanya kerana ada keuzuran atau mempunyai sebab yang dibolehkan oleh syara, maka orang-orang seperti ini tidak mengapa jika ia duduk di atas perkuburan. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَنْ يَجْلِسَ اَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ اِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ.

“Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Sesungguhnya jika salah seorang kamu duduk di atas bara api sampai membakar pakaiannya lalu menembusi kulitnya, masih lebih baik baginya daripada ia duduk di atas kubur”. ( H/R Muslim 3/62. Abu Daud 3228. Ahmad 2/311, 444. Baihaqi 4/79. Ibnu Majah dan an-Nasaii. Hadis ini juga terdapat dalam Al-Umm kitab besar Imam Syafie.)

Diharap kepentingan hadis ini lebih dipelihara oleh Pak Man dari kepentingan yang lain dan dapat disebar-sebarkan apabila diminta memberi kulliah, foram atau kenyatan.

Membuat Batas (Dapur) Pada Kuburan Ditegah Oleh Wahhabi Atau Syafie?

Menurut Imam Syafie dan ijmak para ulama as-Syafieyah, mereka mengharamkan menghias, membuat batas, meninggikan tanah, memayungkan dan mendirikan kubbah atau bangunan di atas kubur. Mereka mengharamkan juga menulis apa pun tulisan atau mengecat kubur, kerana semuanya itu bukan amalan Ahli Sunnah, malah bertentangan dengan sunnah berdasarkan hujjah dari syara dan telah difatwakan sebagai perbuatan haram oleh Imam Syafie serta para ulama as-Syafieyah. Mereka berhujjahkan athar yang sahih:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ : رَاَيْتُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَاْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الْقُبُوْرِ ، فَقِيْلَ لَهُ : هَذَا قُبْرُ اُمُّ عَمْرو بِنْت عُثْمَان ! فَاَمَرَ بِهِ فَسَوِّي.

“Dari Abdullah bin Hasanah berkata: Aku lihat ‘Uthman bin ‘Affan radhiallahu ‘anhu memerintahkan agar diratakan kubur. Maka dikatakan kepadanya: Ini kubur Ummu ‘Amr binti ‘Uthman, maka beliau menyuruh agar diratakan”. (Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam المصنف 4/138. Abu Zar’ah dalam (تاريخه) 2/66, 2/121. Sanadnya sahih dari Abdullah. telah diwaridkan oleh Ibn Abi Hatim dalam (الجرح والتعديل) 3/81-82.)

عَنْ اَبِيْ الْهَيَّاجِ اْلاَسَدِيْ قَالَ : قَالَ لِيْ عَلِيُ بْنُ اَبِيْ طَالِبرَضِيَ اللهُ عَنْهُ : اَلاَ اَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِيَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ اَنْ لاَ تَدْع تِمْثَالاً اِلاَّ طَمَسْتَهُ ، وَلاَ قُبْرًا اِلاَّ سَوَّيْتَهُ.
“Dari Abi al-Hayyah al-Asadi berkata: Berkata kepadaku Ali bin Abi Talib radiallahu ‘anhu: Tidakkah aku mengutus engkau atas apa yang telah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengutusku? Janganlah dibiarkan satupun berhala kecuali engkau menghancurkannya dan tidak dibiarkan sebuah kuburpun kecuali engkau meratakannya”. (H/R Muslim, 3/61. Abu Daud, 3/70. an-Nasaii, 1/285. At-Turmizi, 2/153-154. Al-Bahaiqi, 4/3. At-Tayalasi, 1/168. Ahmad 741, 154. Ada beberapa jalan pada Ibnu Abi Syaibah, 4/139 dan at-Tabrani dalam (الصغير) hlm. 29)

Al-Allama al-Imam al-Hafiz al-Baghawi rahimahullah yang bermazhab as-Syafie berkata:

يُكْرَهُ اَنْ يُضْرِبَ عَلَى الْقُبْرِ مِظَلَّةً لاَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَاَى مِظَلَّةً عَلَى قَبْرٍ فَاَمَرَ بِرَفْعِهَا وَقَالَ : دَعُوْهُ يُظِلُّهُ عَمَلهُ.
“Diharamkan meletak payung di atas kubur, kerana ‘Umar radhiallahu ‘anhu setelah melihat payung di atas kubur beliau menyuruh agar dibuang payung tersebut dan berkata: Biarkanlah amalannya yang memayungkannya”.

Pak Man dan yang sefahaman dengannya sewajarnya menyebarkan penjelasan Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ulama besar yang bermazhab as-Syafie ini, tolonglah jangan disembunyikan dari pengetahuan masyarakat Islam Malaysia yang majoritinya bermazhab as-Syafie. Al-Hafiz Ibn Hajar telah menegaskan dalam kitabnya (المنهاج) bahawa Imam as-Syafie telah berfatwa:

لَعَنَ اللهُ فَاعِلَهُ وَيَجِبُ الْمُبَادَرَةِ لِهَدْمِهَا وَهَدْم الْقُبَابَ الَّتِيْ عَلَى الْقُبُوْرِ اِذْ هِيَ اَضَرُّ مِنْ مَسْجِدِ الضِّرَارِ لاَنَّهَا اُسِّسَتْ عَلَى مُعْصِيَةِ الرَّسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ.

“Dilaknat pembuatnya (solat, membina masjid, dapur, kubbah dan binaan di kuburan atau di atas kubur, pent.), wajib bersegera merobohkannya dan merobohkan kubbah yang dibina di atas kubur kerana membinanya lebih bahaya dari masjid ad-Dirar yang dibina kerana bermaksiat terhadap Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam, yang mana baginda telah melarang dari melakukan yang sedemikian.

Semua fatwa-fatwa tersebut yang difatwakan oleh Imam Syafie dan para ulama besar as-Syafieyah berdasarkan hadis-hadis sahih, antara hadis tersebut ialah:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُجَصَّصَ الْقُبُوْرِ وَاَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَاَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ (اَوْ يُزَادَ) اَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ.
“Dari Jabir radhiallahu ‘anhu berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah melarang kuburan dikapur (dicat dan dihias), diduduki atasnya, didirikan bangunan di atasnya, ditambah atau ditulis di atasnya”.

Berpandukan hujah-hujah syara dan fatwa Imam Syafie, maka Ibnu Hajar menjelaskan perkara haram yang diistilahkan sebagai kuburi:

لاَيَجُوْزُ اَنْ يُطَافَ بِقَبْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَكْرَهُ لصْقُ الْبَطْنِ وَالظَّهْربِجِدَارِالْقَبْرِ قَالَهُ اَبُوْ عُبَيْدِ اللهِ الْحُلَيْمِى وَغَيْرُهُ قَالُوْا يَكْرُهُ مَسْحَهُ بِالْيَدِ وَتَقْبِيْلهُ
“Tidak dibolehkan bertawaf di kubur Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam, dilarang meletakkan perut dan dada ke dinding kubur. Abu ‘Ubaidillah al-Hulaimi dan selainnya yang mana mereka semua menjelaskan fatwa Imam Syafie: Dibenci menyapu dengan tangan dan mengucup kubur Nabi”.

Imam an-Nawawi rahimahullah yang bermazhab as-Syafie melanjutkan fatwa Imam as-Syafie:

وَيُكْرَهُ تَجْصِيْص الْقُبُوْر ، وَالْبِنَاءُ عَلَيْهِ ، وَالْكِتَابَةُ عَلَيْهِ ، سَوَاءً كِتَابَةُ اسْمُهُ وَغَيْرهُ فِى لَوْحٍ عِنْدَ رَاْسِهِ اَوْ فِىْ غَيْرِهِ.

“Dibenci mengapur, membaca dan menulis tulisan di atas kubur, samada menulis namanya di atas batu di sebelah kepalanya atau di tempat-tempat yang lainnya”.

Hujjah yang berdasarkan syara telah dikemukakan oleh Imam Syafie dan para ulama as-Syafieyah tentang haramnya amalan kuburi. Bagaimana hujjah Pak Man? Bolehkah mematahkan hujjah Imam Syafie yang dipertahankan oleh orang-orang yang dituduh Wahhabi?

Kononnya Menurut Uthman El-Muhammady Wahhabi Melarang Berdoa Untuk Orang Mati

Di dalam kitab-kitab yang dianggap kitab tulisan ulama Wahhabi, penulis dapati mereka menganjurkan agar orang-orang Islam mendoakan orang-orang Islam yang telah meninggal dunia. Adapun dalil-dalil di dalam kitab-kitab tulisan mereka yang menunjukkan suruhan agar mendoakan orang yang telah mati ialah ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis sahih, antaranya ialah firman Allah:

وَالَّذِيْنَ جَاءُ وْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالاِيْمَانِ.

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka itu akan berkata: Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami!”. AL-HASYR, 59:10.

رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابِ.

“Ya Tuhan kami, berilah keampunan kepadaku, kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (Hari Kiamat)!” IBRAHIM, 14:41.

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ.

“Dan minta ampunlah bagi dosamu dan bagi orang-orang yang beriman”. MUHAMMAD, 47:19

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاَنَ يَخْرُجُ اِلَى الْبَقِيْعِ فَيَدْعُوْلَهُمْ فَسَاَلَتْهُ عَائِشَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : اِنِّيْ اُمِرْتُ اَنْ اَدْعُوْلَهُمْ
“Dari ‘Aisyah radhiallahu ‘anha: Sesungguhnya Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam pernah keluar ke Baqi’ mendoakan mereka. Maka ‘Aisyah bertanya tentang itu? Baginda menjawab: Sesungguhnya aku diperintahkan agar mendoakan mereka”. H/R Ahmad (sahih) 6/252.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَتَّىجَاءَ الْبَقِيْعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ احْرَفَ قَالَ: فَاِنَّ جِبْرِيْلَ اَتَانِيْ فَقَالَ: اِنَّ رَبَّكَ يَاْمُرُكَ اَنْ تَاْتِيَ اَهْلَ الْبَقِيْعِ فَيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ
“Dari ‘Aisyah: Setelah sampai di Baqi’ baginda berdiri dan lama berdirinya, kemudian mengangkat kedua tangannya (berulang) tiga kali. (Selesai berdoa) baginda pulang, baginda bersabda: Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku, lalu dia berkata: Sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan engkau pergi ke penghuni Baqi’ agar memohonkan keampunan untuk mereka”. (Hadis sahih riwayat Muslim, 3/64-65)

Meminta Tolong Kepada Orang Mati

Telah sepakat jumhur ulama-ulama besar yang bermazhab as-Syafie, bahawa bertawassul, meminta pertolongan atau berdoa (menyeru) dengan berperantaraan kepada orang yang telah mati atau benda-benda mati adalah syirik besar hukumnya, kerana tidak pernah ada fatwa dari Imam Syafie yang mengizinkannya. Doa atau seruan secara bertawassul kepada orang yang telah mati samalah seperti menyeru orang mati, doa pula adalah merupakan ibadah yang tidak boleh mengibadahi orang mati dengan berdoa kepada mereka sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam:

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَاَ : (وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ).
“Dari Nu’man bin Basyir, dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Doa itu adalah termasuk ibadah. Kemudian baginda membaca ayat (dan telah berfirman Rabbmu, berdoalah kepadaKu, nescaya akan Aku perkenankan)”. (Hadis sahih riwayat Abu Daud (1479). Ahmad 4/267, 271, 276, 277. Bukhari dalam Adab al-Mufrad (714). Hakim, 1/491. Ibnu Majah (3828). Ibnu Hibban (2397). Dan Turmizi.)

فَلاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ اِلَهًا آخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذِّبِيْنَ.

“Maka janganlah kamu menyeru tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab”. ASY-SYUARA, 26:213.
وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ اِلَهًا آخَرَ لاَ اِلَهَ اِلاَّ هُوَ.

“Janganlah kamu seru di samping Allah tuhan apapun yang lain, tiada Tuhan yang berhak (yang wajib) diibadahi selain Dia”. AL-QASAS, 28:88.

Sesiapa yang menyeru, memohon, mengharap, meminta pertolongan atau berwasilah kepada roh orang yang telah mati, sama ada roh para rasul, nabi, wali, tok guru, syeikh atau orang yang disucikan, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan “kuburi”, keji, dosa besar, dilaknat dan syirik hukumnya menurut Imam Syafie. Allah Azza wa-Jalla berfirman:

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حَسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ.

“Dan sesungguhnya barangsiapa yang menyeru seruan yang lain di samping menyeru Allah, padahal tidak ada satu pun dalil baginya melakukan hal itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabbnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak beruntung”. AL-MUKMINUN, 23: 117.

Yang wajib diseru dan disembah hanyalah Allah, jika doa itu merupakan seruan, maka serulah Allah sahaja dan janganlah diseru orang yang telah mati kerana menyeru orang mati hukumnya syirik, tetapi serulah Allah kerana Allah berjanji akan memperkenankan seruan hambaNya. Allah berfirman:

وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُوْنِيْ أَسْتَجَبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ.

“Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah (mintalah) kamu kepadaKu, nescaya akan Ku perkenankan bagimu. Sesungguhnya yang menyombong diri dari menyembah Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina”. AL-MUKMIN , 40:60.

Mayat di dalam kubur tidak boleh lagi diseru, selain ada larangan dari syara, si Mayat juga sudah tidak boleh berbuat apa-apa dan tidak boleh mendengar seruan manusia. Allah Azza wa-Jalla berfirman:

ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قَطْمِيْرٍ. إِنْ تَدْعُوْهُمْ لاَ يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ.

“Yang (tersebut) demikian itulah Allah Tuhanmu, kepunyaanNyalah kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempnyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu, dan kalaupun mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui”. FATHIR, 35:13-14.

Tidakkah Pak Man tahu? Terdapat terlalu banyak masjid, surau, musalla atau madrasah-madrasah di negara kita yang didirikan di tanah perkuburan, di persekitarannya, berhampiran dengan perkuburan atau sengaja mengkebumikan mayat di dalam masjid, di persekitaran masjid atau di tanah wakaf masjid. Antara tujun mereka ialah agar mudah membacakan ayat-ayat al-Quran terutama surah al-Fatiha kepada ahli kubur atau supaya mudah mengambil berkat atau bertawassul (menyeru) kepada orang yang dianggap suci martabatnya di kubur-kubur tersebut.

Memang amat sukar untuk meyakinkan masyarakat bahawa perbuatan “kuburi” amat menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan membawa kepada kesyirikan. Siapakah yang boleh menghapuskan amalan “kuburi” kalau tidak Pak Man?

Beralasan Dengan Masjid Rasulullah Di Madinah

Masyarakat Islam di Nusantara, apabila ditegah dari bersolat di masjid-masjid yang ada kubur, maka rata-rata mereka semua beralasan dengan masjid Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam di Madinah untuk membolehkan perbuatannya yang telah diharamkan oleh Imam Syafie. Tahukah Pak Man, para ulama Salaf as-Soleh khususnya yang bermazhab as-Syafie telah menjelaskan duduk perkara ini yang sebenar. Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya (الجواب الباهر فى زور المقابر) beliau menegaskan:

“Bersolat di dalam masjid yang dibina di atas kubur ditegah secara mutlak, berlainan pula dengan masjid Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Maka sesungguhnya bersolat di masjid Nabawi diganda dengan pahala seribu solat. Masjid Nabawi dibina atas dasar ketakwaan. Pengharamannya sejak baginda masih hidup dan semasa masih hidupnya para Khulafa ar-Rasyidin. Pada masa mereka semua (sahabat masih hidup) tidak pernah dimasukkan bilik (rumah/kubur) baginda ke dalam masjid, tetapi (kubur baginda dan kubur para sahabat) dimasukkan ke dalam masjid selepas zaman sahabat (sudah berlalu)”. (Lihat: تحذير الساجد Hlm. 200-201)

Seterusnya Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan lagi:

“Fadhilat (keutamaan/kelebihan) Masjid Nabi sudah ada sebelum dimasukkan bilik (rumah) baginda ke dalam masjid. Antara fadhilat masjid Nabi dimana Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membinanya sendiri bersama orang-orang yang beriman, mereka bersolat semata-mata kerana Allah, mereka benar-benar dikenali sebagai orang-orang yang beriman sehinggalah ke Hari Kiamat. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Bersolat di masjidku ini lebih baik dari seribu salat di masjid yang lain kecuali Masjid al-Haram”.

Menurut penjelasan Syeikh Nasruddin al-Albani rahimahumullah:

“Hukum pengharaman bersolat di masjid yang terdapat kubur di dalamnya termasuklah semua masjid, sama ada yang besar, yang kecil, yang lama atau yang baru kerana keumuman dalilnya. Tidak ada pengecualian apa pun masjid jika ada kubur di dalamnya kecuali Masjid Nabi yang mulia di Madinah, kerana keutamaan (fadhilat) yang khusus yang tidak terdapat di masjid-masjid yang lain. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam:

صَلاَةٌ فِى مَسْجِدِيْ هَذَاخَيْرٌ مِنْ اَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَاِنَّهُ اَفْضَلٌ
“Satu solat di masjidku ini seribu kali lebih baik dari bersolat di masjid lain kecuali masjid al-Haram kerana di masjid al-Haram lebih afdhal”. (H/R Bukhari, Muslim dan selain mereka, hadis dari Abu Hurairah). Dan sabdanya lagi:

مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.

“Di antara rumahku dan mimbarku ialah raudhah dari riadhul jannah”.
H/R Bukhari dan Muslim.

Jika sekiranya haram solat di masjid Nabi lantaran kubur baginda, ini bermakna menyamakan masjid tersebut dengan masjid-masjid yang lain. Masjid Nabi dikecualikan kerana adanya keutamaan pada masjid tersebut. Ia dibina atas ketakwaan.

Pengharaman belaku sejak Nabi masih hidup dan semasa Khulafa ar-Rasyidin. Adapun kubur Nabi dimasukkan ke dalam masjid setelah ketiadaan para sahabat radhiallahu ‘anhum. (Lihat: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد Hlm. 200-201) Fadhilat ini dinyatakan dalam sabda baginda:

لاَ تَشُدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلَى ثَلاَثِ مَسَاجِد ، اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ اْلاَقْصَى وَمَسْجِدِيْ هَذَا.

“Tidak digalakkan bersangatan untuk berpergian (untuk memperolehi barakah) kecuali kepada tiga masjid: Masjid al-Haram (di Mekah), Masjid al-Aqsa dan masjidku ini di Madinah)”. (Hadis Mutafaq ‘alaihi dari Abi Hurairah, Lihat: احكام الجنائز وبدعها Hlm. 224-225. Nasruddin al-Albani)

اِنَّمَا يُسَافِرُاِلَى ثَلاَثِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ وَمَسْجِدِيْ وَمَسْجِدِ اِيْلِيَاءَ

“Hanya diperbolehkan safar (mencari barkah) pada tiga masjid: Masjid Kaabah, Masjidku dan Masjid Eliya”. (Hadis sahih riwayat Muslim, 4/126)

Berkata al-Hafiz Muhammad bin Abdul Hadi rahimahullah:

“Adapun mula dimasukkan bilik (rumah/kubur) Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam ke dalam masjid, ialah pada pemerintahan al-Walid bin Abdul Malik, iaitu selepas kewafatan semua sahabat yang ada di Madinah. Yang terakhir wafat dari kalangan sahabat ialah Jabir bin Abdullah dimasa pemerintahan Abdul Malik pada tahun 87H. Walid dilantik sebagai Khalifah pada tahun 86H. Beliau wafat pada tahun 96H. Diketika itulah dibina semula masjid dan dimasukkan bilik (rumah/kubur) Nabi ke dalam masjid”. (Lihat: الصارم المنكي hlm. 136-137.)

Berkata Muhaddis Syeikh Nasruddin al-Albani rahimahullah:

“Tidak sewajarnya bagi setiap Muslim setelah mengetahui hakikat (tidak boleh bersolat di masjid yang ada kubur atau di masjid yang dibina di atas kubur), lalu ia berhujah dengan apa yang berlaku setelah berlalunya zaman sahabat, kerana cara ini bertentangan dengan hadis yang sahih dan dengan apa yang telah difahami oleh para sahabat serta para pembesar sahabat. Ia bertentangan juga dengan apa yang telah dilakukan oleh ‘Umar dan ‘Uthman semasa meluaskan masjid Nabawi, tetapi mereka tidak memasukkan kubur ke dalam masjid. Oleh itu kami menyalahkan apa yang telah dilakukan oleh al-Walid bin Abdul Malik (semoga Allah mengampuninya) walaupun masjid diketika itu sangat perlu diluaskan, tetapi mengapa ia tidak meluaskan masjid ke arah yang lain tanpa memasukkan bilik (rumah/kubur) yang mulia Nabi ke dalam masjid”. (Lihat: تحذير الساجد hlm. 93.)

Sewajarnya Pak Man telah tahu persoalan dan hukum antara ziarah kubur dan amalan kuburi ini. Sebaiknya dia juga sentiasa berwaspada apabila mengeluarkan kenyataan di akhbar atau apabila memperkatakan sesuatu yang bukan bidangnya. Penulis sangat menghormati Pak Man, tetapi setelah meneliti banyak kertas-kerja, kaset dan VCD yang sampai kepada penulis, ia menjadikan penulis sangat meragui beliau. Allah yahdika!

Tuduhan Bahawa Wahhabi Melarang Ziarahi Kubur Nabi Di Madinah

Ada yang menuduh kaum Wahhabi melarang menziarahi kubur Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam di Madinah. Tuduhan ini berpunca apabila para ulama Salaf as-Soleh dan para pendakwah Salafiyah melarang kaum muslimin ke Madinah yang semata-mata berniat khusus kerana ziarah kubur Nabi, termasuklah kubur para sahabat radiallahu ‘anhum. Sebenarnya yang dilarang bukan menziarahi kubur Nabi kerana disunnahkan menziarahi kubur Nabi apabila sampai di Madinah, tetapi yang dilarang apabila berniat ke Masjid Nabi di Madinah semata-mata kerana kubur bukan kerana solat di Masjid Nabi.

Larangan ini termasuk dalam fatwa Imam Syafie kerana kesemua hadis-hadis yang menggesa agar ke Madinah berniat semata-mata khusus untuk menziarahi kubur Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam adalah hadis-hadis lemah dan palsu belaka. Antara hadis-hadis tersebut:

مَنْ حَجَّ الْبَيْت وَلَمْ يَزُرْنِيْ فَقَدْ جَفَانِيْ
“Sesiapa yang mengerjakan haji ke Baitullah, tetapi tidak menziarahi aku, maka dia telah melupakan aku”. H/R Ibn Adi dan Darqutni dari jalan Abdullah bin Umar. Hadis ini lemah malah palsu dan bohong. Disanadnya terdapat Muhammad bin an-Nukman al-Bahil dari bapanya, keduanya terlalu lemah. Diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi, menurutnya hadis lemah. Hadis seterusnya ialah:

مَنْ زَارَنِيْ بَعْدَ مَوْتِيْ فَكَأَنَّمَا زَارَنِيْ فِى حَيَاتِيْ.
“Sesiapa yang menziarahi aku setelah kewafatanku, maka seakan-akan dia menziarahi aku semasa aku hidup”. (H/R Darqutni. Dalam sanadnya seorang yang majhul dan dalam riwayat Abu Ya’la terdapat Hafs bin Daud dia seorang yang lemah. Hadis ini sangat lemah.)

مَنْ زَارَنِيْ بِالْمَدِيْنَةِ مُحْتَسِبًا كَنْتُ لَهُ شَفِيْعًا شَهِيْدًا يَوْم الْقِيَامَةِ.
“Sesiapa yang menziarahiku di Madinah kerana mengharapkan kebaikan, aku akan memberi syafaat dan menjadi saksi baginya di Hari Kiamat”. H/R Ibn Abi Dunya dari jalan Anas bin Malik. Dalam sanadnya terdapat Zaid al-Ka’bi, seorang yang lemah hadisnya. Dan riwayat dari Abu Daud at-Tayalisi dari jalan Umar dan sanadnya majhul. Hadis ini lemah.

Amalan Ahli Sunnah wal-Jamaah Mengaji (Membaca Al-Quran) Di Rumah Bukan Di kubur

Fahami dan amalkanlah hadis-hadis Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam yang menjelaskan agar sentiasa membaca al-Quran di rumah bukan di kuburan. Kerana diharamkan mengaji (membaca al-Quran) di kubur walaupun di kubur yang dijadikan sebagai “kubur keramat” oleh si Jahil. Baginda bersabda:

لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ ، اِنَّ الشَيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِى تُقْرَاُ فِيْهِ سُوْرَة الْبَقَرَةِ.

“Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu seumpama perkuburan, sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah al-Baqarah”. (H/R Muslim, 2/188. Ahmad, 2/284, 337, 387, 388. Turmizi dan Nasaii)

عَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِجْعَلُوْا فِى بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْاهَا قُبُوْرًا.

“Dari Ibnu Umar berkata: Bersabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Jadikanlah rumah-rumah kamu sebahagian dari solat-solat kamu dan janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu itu seumpama kuburan”. (H/R Bukhari 1/112. 2/56. Ahmad 2/16, 6/65. Ibnu Majah (1377). Abu Daud (1448). Dan Baihaqi 2/186, 435)

Semoga Allah Azza wa-Jalla sentiasa memelihara dan menyelamatkan akidah orang-orang beriman, beristiqamah, bertakwa dan yang rajin membaca kitab-kitab agama sehingga tekun menyibukkan dirinya mempelajari ilmu-ilmu agama terutamnya ilmu akidah Islamiyah. Amin Ya Rabbal ‘Alamin!

Kuburi adalah istilah syarie yang hampir tidak dikenali langsung oleh kebanyakan orang Islam di Nusantara. Akibatnya perbuatan kuburi yang mungkar ini diamalkan secara berleluasa sejak sekian lama tanpa disedari oleh pelakunya bahawa ia adalah amalan yang haram, bid’ah, khurafat dan membawa kepada syirik besar.

Buku kecil ini menampilkan hakikat apa itu kuburi menurut hukum syara. Buku kecil ini juga sebagai bidasan terhadap kenyataan Uthman El-Muhammady (Pak Man) di akhbar Mingguan yang membuat masyarakat Malaysia dan Singapura mengemukakan banyak pertanyaan kepada penulis.

Buku ini adalah sebagai jawapan kepada semua para penanya yang bertanya tentang isu Wahhabi yang dibangkitkan oleh Pak Man.

Di-Edit Semula Daripada Kertas Kerja:
Ust. Abu Farouq Rasul Bin Dahri